Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In de derde begrotingswijziging (BW) 2021 die op 26 januari naar het College Financieel Toezicht (Cft) is gestuurd, stelt het bestuurscollege (BC) van Bonaire onder meer voor om 2,8 miljoen dollar over te hevelen naar 2022. Cft stemt hier onder voorwaarden mee in.

F15OPoverschotHet openbaar lichaam Bonaire heeft een deel van de in 2021 ontvangen middelen niet besteed en stelt voor om deze middelen via een bestemmingsreserve over te hevelen naar 2022. Feitelijk realiseert Bonaire in 2021 hiermee een overschot en is een aantal bestedingsdoelen dus niet gehaald. Volgens Cft blijkt echter niet wat de redenen zijn voor het onbesteed laten van deze middelen. ,,Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk waarom het openbaar lichaam de via het (sub-)amendement vrijgemaakte middelen ten behoeve van de eilandsraad, uiteindelijk niet heeft besteed in 2021. Het Cft verzoekt u om dit beter toe te lichten voordat u de BW ter vaststelling aanbiedt aan de eilandsraad”, aldus het college dat met nog een aantal andere opmerkingen komt. Zo is de overheveling van resterende middelen niet opgenomen in de begroting 2022 waardoor ze nog niet kunnen worden ingezet en is een aantal van de gewijzigde bestedingsdoelen onvoldoende toegelicht. Als voorbeelden worden genoemd de een miljoen dollar voor de participatie van burgers in de ontwikkeling en professionalisering van het toerisme op Bonaire en honderdduizend dollar voor organisatieontwikkeling. Cft wil graag dat het BC in de eerste BW bij de begroting 2022 de gewijzigde bestedingsdoelen voorziet van een toelichting zodat duidelijk wordt waar deze middelen concreet aan besteed worden.
Met de overheveling van de resterende middelen naar 2022 wordt de besteding een jaar vooruit geschoven. Hierbij wordt volgens Cft het oorspronkelijke bestedingsdoel van de middelen voor een deel behouden, maar ook voor een deel gewijzigd. ,,Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dient bij de instemming van deze BW ook een oordeel te geven over de herbestemming van de middelen die van bestedingsdoel zijn gewijzigd”, zo waarschuwt het college.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.