Al het nieuws

Inspectie ziet meer professionalisme en betrokkenheid bij personeel

Van onze correspondent
Kralendijk - Alle units van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) behouden de basiskwaliteit. Dit laat de directie van de school weten na afrondende gesprekken te hebben gevoerd met de inspectie van het voortgezet onderwijs die de afgelopen week en deze week op het eiland is.

BONbasiskwaliteitSinds 10-10-‘10 zit het onderwijs op Bonaire in de portefeuille van een daarvoor speciaal opgericht team van de onderwijsinspectie in Nederland. Dit team doet eens in de twee jaar een kwaliteitsonderzoek en in de afgelopen week waren Liseo Boneriano met de afdelingen mavo, havo en vwo, de unit speciale lesplaatsen en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de beurt. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) behaalde vorig jaar al de basiskwaliteit. Onder basiskwaliteit wordt verstaan: de mate waarin de scholen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat, de leerlingenzorg en de leerprestaties. Alle units van de SGB voldoen aan deze basiskwaliteit, maar hoe zijn ze daar gekomen en hoe gaat het nu verder? In een interview met deze krant vertellen de unitdirecteuren en de algemeen directeur wat de basiskwaliteit voor hen betekent en hoe ze de toekomst zien.
,,Bij het mbo sprak de inspecteur over ‘een wereld van verschil’. Hij was opgetogen over de ontwikkelingen en zag ‘een volwassen mbo’ waarin sprake is van grote betrokkenheid bij de studenten”, aldus Liset de Keijzer, unitdirecteur van het mbo. ,,We hebben volgens de inspectie een team dat bloeit, dat enthousiast is en waarin goed wordt nagedacht over de ontwikkeling van de school.” De Keijzer wil in de komende jaren steeds meer dezelfde dingen gaan doen als een mbo-school in Nederland, ook als dit wettelijk in Caribisch Nederland nog niet hoeft. ,,Zo willen we de examencommissie uitbreiden met mensen uit het bedrijfsleven en deze mensen ook een training hierin geven.”
Ook de unit speciale lesplaatsen is tevreden met het oordeel van de inspectie. ,,Dit keer hebben we de basiskwaliteit ruimschoots behaald en dat is beter dan de vorige keer. We sluiten volgens de inspectie beter aan bij de behoeftes van de leerlingen en het team functioneert onderling ook beter’, zo laat unitdirecteur Erik Bouwman weten. Maar de inspectie was ook duidelijk in mogelijke verbeterpunten. ,,We moeten elkaar binnen het team meer aanspreken, de handelingsplannen verdienen meer aandacht en we gaan op zoek naar stageplekken waar de leerlingen na de stage direct een arbeidsplaats krijgen.”
Liseo Boneriano hoorde van de inspecteur dat de school op weg is een professionele onderwijsinstelling te worden en met overtuiging de basiskwaliteit behoudt. ,,Er wordt beter samengewerkt, de kwaliteit van de lessen is duidelijk verbeterd en de kwaliteit van de handelingsplannen voor zorgleerlingen is goed. De inspecteur merkte op dat hij ziet dat er ‘een nieuwe wind waait’”, aldus Barbara Sol, unitdirecteur van Liseo. Sol wil de komende tijd inzetten op differentiatie binnen de lessen. ,,Er is een enorm verschil in het taalniveau van de leerlingen. We moeten er in overleg met de basisscholen aan werken het taalniveau omhoog te krijgen.” De voorzitter van de raad van bestuur, Frans van Efferink, zegt blij te zien met het behaalde resultaat. ,,De uitdaging voor de komende periode zit hem onder andere in het opvangen van de groei die de school doormaakt. Bij Liseo moeten er nu al noodlokalen bij”, aldus Van Efferink die ziet dat het onderwijs nu staat.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).