Al het nieuws

Cft: Eilandsraad zou wat meer daadkracht moeten tonen

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) dient een begrotingsoverschot aan het einde van het jaar te voorkomen en de Eilandsraad zou in zijn kader stellende rol wat meer daadkracht mogen tonen. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft dit op 26 oktober in de gesprekken met het Bestuurscollege en Eilandsraad aangegeven.

boncftHet Cft constateert wel vooruitgang op het gebied van financieel beheer. Als gevolg van de coronacrisis was het toerisme gedurende het eerste halfjaar van 2021 minder dan in 2019. Dit had tot gevolg dat de eilandelijke inkomsten 1,7 miljoen lager uitvielen dan begroot. Desondanks realiseerde het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) tot en met het tweede kwartaal een begrotingsoverschot, veroorzaakt door een onderbesteding van beschikbare middelen uit de begroting. Het Cft vraagt het BC nogmaals om ervoor te zorgen dat de door de Eilandsraad vastgestelde begroting wordt uitgevoerd, waarmee een begrotingsoverschot aan het einde van het jaar zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het BC geeft op zijn beurt aan alles in het werk te stellen om het begrotingsoverschot te minimaliseren.
Bonaire boekt voortgang op het gebied van financieel beheer. De accountant kwam bij de jaarrekening van 2020 tot een oordeelonthouding maar constateerde iets minder tekortkomingen dan bij de jaarrekening 2019. Het Cft constateert voortgang inzake de prioritaire punten uit de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 22 juni. Het BC heeft inzicht gegeven in het proces en de status van het verbetertraject. Hierdoor is er de indruk dat er verbeteringen te zien zullen zijn in de controle over de jaarrekening 2021. Het Cft gaat ervanuit dat Bonaire met de invulling van belangrijke functies van directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning, het hoofd Financiën en de concern-controller, de belangrijke stappen zet om het financieel beheer verder te versterken.
Het OLB heeft in de ontwerpbegroting 2022 voor het eerst een beleidsbegroting opgesteld die aansluit bij de beleidsvoornemens uit het bestuursprogramma. Het Cft geeft in het advies aan dat dit een stap in de goede richting is, maar dat de ontwerpbegroting nog in onvoldoende mate aan de criteria van de Wet FinBES en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) BES voldoet. Het BC zegt momenteel bezig te zijn met de uitwerking van de aanbevelingen uit het advies van het Cft, waaronder het opstellen van een nota ‘risicomanagement en weerstandvermogen’, die in kaart brengt welk deel van de algemene reserve zich leent om ingezet te worden voor beleidsvoornemens. Cft zegt ervanuit te gaan dat het kwijtscheldingsbeleid en het grondbeleid vóór 15 november 2021 zijn vastgesteld, zodat de vastgestelde begroting 2022 ook op dit punt voldoet.
Het Cft heeft ook gesproken met Bonaire International Airport (BIA). In dit gesprek is kennisgenomen van de strategische groeiplannen. Met deze plannen wil BIA gaan voorzien in de verwachte groei van het toerisme en de ontwikkeling van Bonaire voor komende jaren en de voorzieningen van de luchthaven kwalitatief verbeteren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.