Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Nog geen week na het Kamerdebat erover, heeft het kabinet Bonaire Brandstof Terminals (BBT) opgericht. ,,BBT is opgericht om de huidige brandstofterminals te vervangen en problemen met de elektriciteit- en drinkwaterproductie te voorkomen”, schrijft het kabinet in de aankondiging.
bopecBBT is een zogenoemde beleidsdeelneming, waarin het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 100 procent aandeelhouder is. BBT laat twee nieuwe brandstofopslagen bouwen: een kleine moderne terminal bij de elektriciteitscentrale van ContourGlobal, waarmee Bonaire de komende jaren onafhankelijk van anderen brandstof kan opslaan voor de stroomproductie op het eiland, en een moderne terminal voor de opslag van diesel-, benzine- en kerosine bij het vliegveld.
Bij verschillende fracties in de Tweede Kamer bestond twijfel over de noodzaak om deze installaties te bouwen. Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren (PvdD) nam hierin het voortouw. Hij verzette zich hevig tegen investering in een voorziening voor fossiele brandstoffen, waarmee Bonaire volgens hem voor tientallen jaren hieraan vastzit. Dit zou tegen het beleid van verduurzaming zijn. Toch stemde de Kamer vorige week met een grote meerderheid voor de oprichting van BBT, omdat voorkomen moet worden dat op Bonaire ‘het licht uit gaat’.
Voordat de brandstofopslagen worden gebouwd, worden lokaal inspraakprocedures georganiseerd, aldus het kabinet, en wordt uitgebreid natuur- en milieuonderzoek gedaan zodat de brandstofopslagen voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. De noodzaak is des te groter nu olieoverslagterminal Bopec door het faillissement helemaal is gestopt.
Om problemen met de elektriciteit- en drinkwaterproductie te voorkomen heeft EZK met Curoil noodmaatregelen getroffen om de aanvoer van brandstoffen naar de elektriciteitscentrale te garanderen.
EZK-minister Bas van ’t Wout heeft er steeds op gewezen dat, met alle risico’s van dien, er nu tankwagens worden ingezet om brandstoffen te vervoeren over de openbare weg door bewoond gebied. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanvoerroute met drijvende opslag bij het vliegveld, wat ook niet ideaal is. Met de oprichting van BBT komt een structurele oplossing in zicht. Zodra de nieuwe terminals zijn gebouwd, kunnen de noodmaatregelen worden opgeheven.
Van ’t Wout wees de PvdD en de andere fracties er ook op dat de komende jaren brandstoffen nog nodig zijn op Bonaire voor het lucht- en wegverkeer. De inspanningen om stappen te zetten richting een duurzame energievoorziening op Bonaire gaan volgens hem door. BBT zal een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en voorziening van hernieuwbare energie op Bonaire, benadrukt het kabinet.