Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - Onlangs is door de partijen die deelnemen aan de Centraal Dialoog (CD) een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd voor het armoedebeleid en de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, het arbobeleid en het arbeidsrecht. aantrekkelijkDit akkoord is gesloten in het kader van een gemeenschappelijk beleidskader 2020-2023 en heeft als titel ‘Een stralende toekomst’.

De CD is een overlegorgaan dat op 18 november 2018 is opgericht. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de Kamer van Koophandel (KvK), werkgevers en de overkoepelende vakorganisatie Union Sindikat Boneriano (Usibo) overleggen hierin met elkaar om ‘door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire’. In oktober 2019 bevestigde staatssecretaris Tamara van Ark van Economische Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tijdens haar bezoek aan Bonaire het belang van de CD. ,,Ik heb de wil geproefd om in nauwe samenspraak te werken aan het welzijn van de bevolking van Bonaire”, aldus van Ark. In ‘Een stralende toekomst’ vormen de onderwerpen een prioriteitenlijst voor het beleid in de komende jaren. Omdat de implementatie hiervan heel wat vergt van de betrokken partijen en van het ambtelijk apparaat zal er de komende jaren, volgens de opstellers van dit akkoord, weinig ruimte zijn om nieuwe onderwerpen op de agenda te zetten.

Het akkoord gaat ervan uit de het toerisme van groot belang is voor het eiland en dat het concept Blue Destination daarbij onontbeerlijk is. Dit concept gaat uit van een samenhang tussen natuur, cultuur en economie. Bonaire moet aantrekkelijk zijn voor bewoners én bedrijven. Deze laatste groep is cruciaal voor een duurzame welvaart op het eiland. De CD wil dat het voor bedrijven gemakkelijker wordt om hun zaken te regelen door het instellen van een zogenaamde one-stop-shop. Hier kunnen in één keer alle zaken geregeld worden om een bedrijf te starten. Voor werknemers van buiten Bonaire wil men het gemakkelijker maken zich hier te vestigen. Dit is volgens de CD noodzakelijk vanwege de schaarste en mis-match op de arbeidsmarkt vooral in de toeristische sector. Geconstateerd wordt dat er nauwelijks belangstelling is om in deze sector te gaan werken of om een horecaopleiding te gaan volgen op het middelbaar beroepsonderwijs.

De tarieven voor water, elektriciteit en internet worden te hoog genoemd in vergelijking met de levensstandaard van vele mensen. Hierover is de CD al in gesprek met de verschillende ministeries in Europees Nederland. Aan de andere kant wordt in het akkoord geconstateerd dat er aan het innen van de eilandelijke belastingen het nodige kan worden verbeterd. ,,Bij een effectief bestuur hoort ook een effectief inkomstenmodel”, aldus de CD die aangeeft blij te zijn dat het OLB al een aantal stappen de goede richting op heeft gezet. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de infrastructuur en de huisvesting. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een sociaaleconomische ontwikkeling en draagt volgens de opstellers van het akkoord bij aan het beperken van de armoede.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.