Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - Het opknappen van het wegennet, de bestrijding van de armoede, het veiligstellen van de brandstofvoorziening en het versterken van de uitvoeringskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) waren de meest urgente thema's die gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerden Nina den Heyer en Elvis Tjin Asjoe aan de orde hebben gesteld tijdens hun werkbezoek aan Europees Nederland.

F17 BON rijkVoor wat betreft de brandstofvoorziening hebben de verantwoordelijke ministeries aangegeven garant te staan voor de continuïteit hiervan.

Gedeputeerde Den Heyer sprak onder meer met minister Arie Slob van het ministerie van Onderwijs over de behoefte aan speciaal onderwijs op Bonaire. Met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging het over het armoedebeleid, waarbij de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de onderstand van het Rijk naar het OLB, de toeslag voor alleenstaande AOV’ers en de verdubbeling van de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen aan de orde kwamen. Met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besprak Den Heyer de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor ziektekosten af te sluiten, de mogelijke samenwerking met het kennisinstituut Movisie in het kader van mantelzorg, het te weinig gebruik maken van tandartszorg door kinderen, de wenselijkheid van een family justice center en de uitvoeringsagenda van het Sport en preventieakkoord.

Gedeputeerde Tjin Asjoe ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over de zeehaven en met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het opzetten van een datavoorziening. Hij sprak met de ambtelijke top van I&W indringend over de noodzaak het tempo waarin het opknappen van de wegen zich voltrekt op te voeren.

Rijna bereikte overeenstemming met de ministeries van I&W, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijze waarop de beschikbaarheid van brandstof zeker kan worden gesteld voor het geval dat de VS besluiten de ontheffing van het gebruik van Venezolaanse olie niet te verlengen. Zowel voor de korte als de middellange termijn heeft de gezaghebber de garantie gekregen dat het Rijk instaat voor de continuïteit van de brandstofvoorziening.

De delegatie pleitte in een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties voor erkenning van het Papiaments in het Europees handvest. Verder werden gesprekken gevoerd met de Eerste Kamerleden Annemarie Jorritsma (VVD), Paul Rosenmöller en Ruard Ganzevoort (GroenLinks) en Jeroen Recourt (PvdA) waarbij het wegennet en het armoedebeleid aan de orde kwamen. In april zal de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Bonaire brengen dat samenvalt met de viering van Dia di Rincon.

Veel gesprekken hadden, in vervolg op het advies van de Raad van State, betrekking op het verbeteren van enerzijds de samenwerking tussen de ministeries en anderzijds het effectiever maken van de samenwerking tussen het Rijk en het OLB. Ook is uitvoerig aandacht besteed aan de noodzakelijke versterking van het overheidsapparaat, en dan vooral de uitvoeringskracht.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.