Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - In de tweede begrotingswijziging van Bonaire worden zowel de lasten als de baten met 0,3 miljoen (300.000 dollar) verhoogd.

Bonaire begrotingHet Cft adviseert positief op de door het Bestuurscollege voorgestelde wijzigingen in de begroting 2019. De overheidsbegroting wordt per saldo verhoogd tot 59 miljoen dollar. Het verwachte saldo 2019 verandert met deze aanpassing van de begroting niet en blijft nihil.
Dat blijkt uit een recente brief van het College financieel toezicht (Cft) aan gezaghebber Edison Rijna. Medio mei had het Cft al positief geadviseerd op de voorgestelde wijzigingen in de eerste begrotingswijziging 2019. Aangezien deze eerste echter niet volledig was, is bij het advies als voorwaarde gesteld dat Bonaire uiterlijk op 10 juni een tweede begrotingswijziging bij het Cft indient.
,,Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor de belastingopbrengsten, de (belasting)vorderingen, de personeelslasten en een onbegrote uitgave.” Het Cft constateert dat met deze tweede begrotingswijziging ‘ten dele’ invulling wordt gegeven aan de gestelde voorwaarden. Het Cft merkt verder op dat de eerste begrotingswijziging nog moet worden vastgesteld door de Eilandsraad en voor goedkeuring worden aangeboden aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
De voorgestelde bijstelling van de opbrengsten betreffen het verhogen van de geraamde motorrijtuigenbelasting tot 4,3 miljoen dollar. Op basis van de gerealiseerde baten in het eerste kwartaal 2019 (4,5 miljoen) en geheel 2018 (4,2 miljoen) vindt het Cft deze bijstelling ‘voldoende realistisch’.
Uit voorzichtigheid wenst het Bestuurscollege pas op basis van de tweede uitvoeringsrapportage 2019 - over de maanden april tot en met juni - de overige belastingbaten nader te analyseren en waar van toepassing te verhogen middels een begrotingswijziging.
Hoewel het Cft van mening is dat de analyse al had moeten zijn uitgevoerd, stelt het college dat op basis van de halfjaarcijfers ‘een beter beeld wordt verkregen’. ,,Het Cft verzoekt u om bij de tweede uitvoeringsrapportage eind juli de analyse van de belastingbaten te ontvangen.”
Dan ten aanzien van de lasten, ofwel uitgaven. De voorgestelde wijzigingen in de lasten bestaan uit diverse posten, waaronder: verlaging van de lasten ‘reserveringen’ (-0,7 miljoen dollar); verhoging van de personeelslasten (+0,3 miljoen); verhoging van de lasten onderhoud aan wegen (+0,3 miljoen); verhoging van de lasten vanwege een niet-begrote uitgave voor sleepboot Ola (+0,2 miljoen) en verhoging van de lasten voor de verkiezingen voor de Eilandsraad en het Europees parlement (+0,06 miljoen).


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).