Al het nieuws

Kralendijk - Het driehoeksoverleg tussen de gezaghebber, de hoofdofficier van justitie en de korpschef op Bonaire zegt dat verkeersgevaarlijk gedrag door middel van ‘feveren’ of racen op de openbare weg niet zal worden gedoogd.
De driehoek zegt dat hier hard tegen zal worden opgetreden. Ook al gebeurt het racen in informeel verband en ook al kan de indruk zijn ontstaan dat de overheid races en ander misbruik van motorvoertuigen op bepaalde locaties zoals de Kaminda Sorobon/Kaya van Eps tot nu toe heeft gedoogd. De driehoek ontkent nu officieel dat er sprake zou zijn van zo’n gedoogbeleid, maar dat er in het verleden slechts incidenteel werd opgetreden. De risico’s en de overlast nemen echter zodanig toe dat er strenger gecontroleerd en gehandhaafd zal worden dan tot nog toe het geval was.
Bovendien speelt mee dat het Openbaar Lichaam in overleg is met betrokkenen om op termijn een officiële racelocatie te realiseren. In augustus 2013 is ook al eens opgetreden tegen georganiseerde races. Dat gebeurde toen met een massale politie-inzet waarbij diverse voertuigen in beslag werden genomen. In december 2013 heeft de rechter die racers en ‘feveraars’ veroordeeld, maar besloten werd om de in beslag genomen auto’s niet verbeurd te verklaren. De rechter was indertijd van oordeel dat het niet teruggeven van de auto’s de eigenaars te zwaar zou treffen. In dit geval was er namelijk sprake van langdurig gedogen en de Kaya van Eps was een vast punt van samenkomst geworden voor wegracers.
De rechter zei ook dat de autoriteiten de bevoegdheid hebben om zo’n ‘gedogende houding’ te beëindigen en dat ze dat ook rechtmatig hebben gedaan door een einde te maken aan het racen en feveren. De deelnemers aan het driehoeksoverleg geven nu expliciet aan dat van gedogen geen sprake meer is. En met het oordeel van de rechter uit 2013 in het achterhoofd, betekent dit dat een voor feveren gebruikte auto of scooter niet alleen in beslag wordt genomen, maar ook dat het voertuig verbeurd zal worden verklaard.
De verantwoordelijke instanties willen door het nemen van diverse maatregelen duidelijk maken dat verkeersgevaarlijk gedrag niet meer wordt getolereerd. Wel heeft de politie met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om op basis van die waarnemingen op enig moment tot in beslagname over te gaan. Dat betekent dat een auto waarmee op zaterdag is gefeverd, in sommige gevallen pas enkele dagen later in beslag wordt genomen. Daarnaast zegt de driehoek dat, indien zich gevallen voordoen waarbij er sprake is van een verkeersgevaarlijke situatie, er ook kan worden besloten direct tot een grootschalige actie over te gaan. Naast het harder optreden bij overtredingen zal het OLB ook over gaan tot het treffen van fysieke maatregelen, bijvoorbeeld het aanleggen van drempels.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.