Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De coalitie gaf gisteren tijdens de vergadering van de Eilandsraad aan zich verplicht te voelen meer duidelijkheid te geven over het referendum en de consequenties van de keuzes ja of nee.
Dit besluit - aangedragen door coalitiepartijen PDB en UPB - is anoniem aangenomen. De raadsleden van de oppositiepartij MPB verlieten de zaal bij de behandeling van het onderwerp.
De coalitie heeft met dit besluit feitelijk toegegeven dat het geven van duidelijkheid aangaande het referendum zoals eerder door verschillende partijen waaronder de oppositie naar voren werd gebracht, wel degelijk nodig was.
De keuze ‘ja’ betekent volgens de coalitie dat men ‘als burger van Bonaire aangeeft geen aanpassingen na te streven in de huidige invulling gegeven aan de directe band met Nederland en men de overheid verzoekt dat standpunt te respecteren’.
De keuze ‘nee’ betekent in de ogen van de coalitie dat men ‘als burger van Bonaire de overheid verzoekt om de huidige invulling gegeven aan de directe band met Nederland te heronderhandelen en daarvoor alle beschikbare rapporten, informatie en expertise te raadplegen’.
Daarnaast verklaart de coalitie in het besluit dat zowel bij een uitkomst waar een meerderheid kiest voor ‘ja’, als bij een uitkomst waar een meerderheid kiest voor ‘nee’, een mogelijk te houden tweede referendum geen automatisch gevolg is van het komende referendum.
Een stem voor ‘nee’ betekent volgens de coalitie ‘geenszins dat de bevolking de huidige staatkundige structuur afwijst’. Een stem voor ‘nee’ geeft volgens de coalitie aan dat de huidige staatkundige structuur aan revisie toe is.
Ter legitimatie van dit besluit voeren de coalitiepartijen aan dat op basis van de overwegingen dat er conform de Referendumverordening van 9 oktober 2015 op 18 december een referendum plaatsvindt, dit een bestuurlijk referendum en geen zelfbeschikkingsreferendum betreft, het volk kan kiezen uit de opties ‘ja’ en ‘nee’ als mogelijke antwoorden op de referendumvraag: ,,Bent u het eens met de invulling die gegeven is aan de directe band met Nederland?”, - dat het volk ook blanco kan stemmen wordt wederom niet aangegeven in het besluit- , dat er als gevolg van misinterpretatie, verkeerde voorlichting en informatieverspreiding onder een deel van de bevolking onduidelijkheid bestaat wanneer het gaat om de gevolgen van het antwoord van de bevolking op de referendumvraag, deze onduidelijkheid volgens de coalitie onnodig twijfel en angst zou creëren onder de bevolking, dat het van eminent belang is dat de juiste betekenis van het aanstaande referendum, zoals dat in de Referendumwet is vastgelegd, steeds wordt aangehaald en gecommuniceerd door alle betrokken partijen, dat de Eilandsraad (lees: coalitie) zich gedwongen voelt en het als een legitieme plicht ervaart, de bevolking voor de datum van het referendum de nodige duidelijkheid te verschaffen door middel van het raadsbesluit, welke tevens een instructie is aan alle betrokken partijen over de betekenis, intentie en gevolg van het referendum.
Daarnaast, zo gaat de coalitie in het besluit verder, is het zo dat de Referendumwet verder geen verplichte vervolgacties voorschrijft aan de Eilandsraad of aan wie dan ook, dat de Eilandsraad het recht toekomt om geheel zelfstandig en binnen haar verantwoordelijkheid en een naar eigen inzicht passend vervolg te geven aan de uitslag van het referendum, dat niemand en dus ook de referendumcommissie niet het recht heeft om de Eilandsraad in verlegenheid te brengen met eigen en mogelijkerwijs ook verkeerde interpretatie van de intenties en gevolg van dit referendum, dat de huidige invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland en de gevolgen daarvan gedetailleerd en expliciet beschreven staan in een rapport dat is opgesteld door de evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Liesbeth Spies.
Elvis Tjin Asjoe en zijn fractie laten desgevraagd weten dat hij en zijn fractie zijn weggelopen omdat hij niet mee wilde doen aan deze in zijn woorden ‘manipulatieve vertoning’. ,,We hebben genoeg van alle manipulatie. Toen bij de opening van de besluitvormende vergadering maandagavond plotseling een agendapunt werd toegevoegd door de coalitie, gingen bij ons alle alarmbellen rinkelen. Temeer daar we vlak voor de vergadering via de griffie een brief van de gezaghebber hadden ontvangen waarin hij te kennen gaf geen gehoor te zullen geven aan de motie die twee weken geleden door de coalitie werd aangenomen waarin de coalitieraadsleden het Bestuurscollege (BC) vroegen om informatie te verspreiden over het referendum.”
Met dit besluit ondergraaft de coalitie niet alleen zijn eigen Memorie van Toelichting op de eigen Referendumwet, maar beide partijen vinden kennelijk ook dat ze boven de wet staan, zo licht Tjin Asjoe toe. ,,Ze snoeren de referendumcommissie de mond, voeren het alleenrecht op informatie, ondergraven het feit dat er in de Memorie van Toelichting staat dat ‘nee’, betekent dat de huidige staatkundige structuur, het openbaar lichaam wordt afgewezen. Wij wilden daar niet aan meedoen en er helemaal niets mee te maken hebben.” Aldus Eilandraadslid Tjin Asjoe, partijleider van de MPB.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.