BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het is voor mensen in Caribisch Nederland (CN) een hele opgave om een huis te vinden dat past bij hun inkomen, levensfase of gezinssamenstelling.

BEShuizenMet deze woorden begint demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zijn inleiding bij de Beleidsnota Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening CN die al in januari 2023 gereed was en die hij afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.
Voor wie het laatste half jaar het nieuws heeft gevolgd staat er niet veel nieuws in de beleidsnota. De Jonge heeft de meeste maatregelen al aangekondigd tijdens zijn werkbezoek aan de eilanden. Allereerst moet de basis op orde worden gebracht. Hiermee bedoelt de bewindsman dat actuele basisgegevens over de woningmarkten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die nu ontbreken, in kaart moeten worden gebracht. ,,Door het ontbreken van de juiste gegevens is het voor het Rijk en de openbare lichamen lastig om weloverwogen maatregelen te nemen om betaalbare en passende huisvesting voor inwoners van CN mogelijk te maken”, aldus De Jonge. Hij doelt hiermee op gegevens over de actuele woningvoorraad, het woningtekort, de woonbehoeften, de gemiddelde huurprijs in de sociale en particuliere huursectoren, het aantal sociale en particuliere verhuurders en de woonquote. Door het ontbreken hiervan zijn er bovendien achterstanden ontstaan op het gebied van wet- en regelgeving. Daardoor is er volgens de minister onvoldoende rechtsbasis om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken of om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Daarom is de eerste ‘actielijn’ die in de beleidsnota genoemd wordt het verzamelen van de actuele basisgegevens en het opstellen, uitwerken en implementeren van wet- en regelgeving.
De tweede van de vier ‘actielijnen’ is het vergroten van de woningvoorraad. In deze fase worden vraag en aanbod meer in evenwicht gebracht door lopende sociale woningbouwprojecten te versnellen, extra woningen te bouwen en aan te passen, toekomstige woningbouwprojecten te stimuleren en te stroomlijnen en de bestaande woningvoorraad beter te gebruiken. Met de derde ‘actielijn’ wordt bevorderd dat meer mensen hun huurlasten beter kunnen dragen en dat er wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het ijkpunt bestaansminimum. Verder wordt bevorderd dat financiering van een koopwoning voor mensen met een middeninkomen wordt verbeterd en dat zelfbouw wordt ondersteund. ,, Daarom gaan we de huurlasten van meer mensen met een laag of middeninkomen in lijn brengen met de doelstelling van het ijkpunt bestaansminimum en de financiering van koop of zelfbouw van een woning verbeteren”, aldus De Jonge in de beleidsnota.
De bouw van woningen, maar ook werken, natuur, recreatie, toerisme, infrastructuur, energie en andere ruimtelijke ontwikkelingen, doen een steeds groter beroep op de beperkt beschikbare grond van CN. Mensen kunnen zich overvallen voelen door deze ontwikkelingen die hun leefomgeving kunnen beïnvloeden. Ook het mooie en unieke van de eilanden op land en in zee kan worden bedreigd door ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom wordt met de vierde en laatste ‘actielijn’ richting gegeven aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling op de eilanden door middel van een Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor CN.
Het beleidsplan zoals dat nu gepresenteerd is dient als kader waarbinnen de openbare lichamen hun eigen invulling kunnen geven. ,,Het pakket van te nemen maatregelen is maatwerk: de eilanden hebben ieder eigen mogelijkheden en onmogelijkheden die gerespecteerd moeten worden in beleid en uitvoering. De eilandelijke overheden stellen werkgroepen in om dat maatwerk te leveren. Zij werken de actielijnen uit in een concreet uitvoeringskader per eiland, met prioriteiten binnen de vier actielijnen, een planning van de uitvoering en een financieringskader.”

Meer en versneld bouwen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.