BES

Van onze correspondent
Den Haag - De wens van de Tweede Kamer om een welvaartsmonitor voor het Caribische deel van het Koninkrijk in te voeren gaat in vervulling. VVD-minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigt dit aan in haar reactie op het verzoek van de Kamer. Dit jaar wordt al bescheiden begonnen voor Caribisch Nederland, de Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten mogen desgewenst later aansluiten.

F08OPWelvaartsmonitorEen volledige Monitor Brede Welvaart (MBW), zoals die in Europa wordt gehanteerd, wordt het niet. Daarvoor zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 267 indicatoren nodig. Op de eilanden zijn hiervoor te weinig indicatoren beschikbaar en ontbreekt het ook aan uitvoeringscapaciteit. Daarom is gekozen voor 72 indicatoren.
De monitor houdt de welvaartontwikkeling bij op economisch, sociaal en ecologisch gebied. In Europees Nederland is dit geïntegreerd met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor Caribisch Nederland heeft EZK overlegd met het CBS over de mogelijkheden, ‘waarbij een balans wordt gevonden met praktische uitvoerbaarheid (zoals enquêtedruk op de eilanden) en kosten’, schrijft Adriaansens.
Daaruit is het voorstel gekomen om 72 indicatoren op zestien beleidsthema’s te selecteren. Hierbij is gekeken naar de bestaande Regionale Monitor Brede Welvaart voor kleinere regio’s. ,,Daarmee hopen we dat het op termijn ook mogelijk wordt de MBW voor Caribisch Nederland te vergelijken met Europees-Nederlandse regio’s.” In 2022 wordt begonnen met de beschikbare gegevens, waardoor nog niet alle 72 indicatoren zullen worden geleverd. De minister schrijft dat er later meer indicatoren kunnen worden toegevoegd.
Ook voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten bestaat de mogelijkheid om een MBW te starten. Het CBS werkt samen met de landen in de Dutch Caribbean Statistical System, waarin hierover wordt gesproken. Het zou dan gaan om dezelfde 72 indicatoren. ,, Als de partners in de landen akkoord zijn, zal een inventarisatie worden gemaakt van de beschikbaarheid van de (72) indicatoren, en vervolgens een plan van aanpak.” De minister wijst erop dat ook in de landen een beperkte uitvoeringscapaciteit is, en bovendien een beperkt budget, waardoor het niet zeker is dat het project past binnen de statistische programma’s.
Indicatoren
De 72 indicatoren die zijn geselecteerd voor de MBW beslaan zestien beleidsterreinen. Het is een belangrijk instrument in de bestrijding van armoede op de eilanden, vindt de Tweede Kamer. Er wordt onder andere gekeken naar het inkomen, de koopkracht, (het risico op) armoede, de armoedekloof en kinderen in armoede. Op het gebied van gezondheidszorg wordt gekeken naar de uitgaven, maar ook naar roken, alcoholgebruik, diabetes, vaccinatiegraad tegen mazelen en levensverwachting. Onderwijs is ook een belangrijke indicator, zoals de overheidsuitgaven en het opleidingsniveau van de bevolking. Een greep uit de andere indicatoren: de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen, het aandeel van vrouwen in management en de politiek, fysiek en seksueel geweld, uitgaven voor en gebruik van energie, werkloosheid, besteedbaar inkomen, toegang tot internet, het wegennet, tevredenheid over de buurt, uitgaven aan openbare orde en veiligheid, misdaad, corruptie en het vertrouwen in instituties.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).