BES

Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Raymond Knops of zijn opvolger de touwtjes strakker aantrekt in de coördinatie van het beleid op Koninkrijksrelaties (KR).

Tweede KamerEen motie van Kamerlid Joba van den Berg (CDA) die vraagt om een sterkere coördinatie tussen de departementen werd gisteren met een brede meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de motie was de constatering van de Algemene Rekenkamer dat er onvoldoende samenhang is in het beleid, vooral ten aanzien van Caribisch Nederland, dat met alle Nederlandse ministeries te maken heeft. Een sterkere coördinerende rol zou voor een betere afstemming moeten zorgen in de plannen en budgettering. De openbare lichamen zouden dan meer beleidsvrijheid kunnen krijgen.

Een punt dat in de motie ook wordt genoemd is de aanpassing van de vrije uitkering voor de openbare lichamen en het bundelen van incidentele bijzondere uitkeringen in structurele bijdragen. De afhankelijkheid van de eilanden van bijzondere uitkeringen is de Kamer een doorn in het oog.

De Tweede Kamer vindt niet dat er minder of geen voorwaarden gesteld moeten worden bij de liquiditeitssteun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Twee moties van Kamerlid Sylvana Simons (Bij1) met die strekking werden verworpen. Een van de moties was naar aanleiding van het aanhouden van de vijfde tranche voor Sint Maarten wegens de bestuurlijke problemen bij de luchthaven.

De motie van Kamerlid Jorien Wuite (D66) voor een Koninkrijksberaad tussen de premiers van het Koninkrijk op het Catshuis haalde het niet. Het idee erachter was te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van het Koninkrijk.

Belangrijke moties uit het debat over het ijkpunt sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) werden aangenomen. Het demissionaire kabinet wordt verzocht voorbereidingen te treffen voor het volgende kabinet om het minimumloon en de uitkeringen in 2022 te verhogen, een motie van D66. Een CDA-motie die nog iets verder gaat, het uitwerken van de mogelijkheden voor een werkloosheidsvoorziening voor Caribisch Nederland, werd eveneens aangenomen.

Verder is de Kamer voor een extra impuls voor de landbouw op de BES-eilanden, omdat dit goed is voor zelfvoorzienendheid en lagere prijzen voor de consumenten. Ook een motie van de ChristenUnie om de kosten van telecom, elektriciteit en drinkwater structureel te verlagen, nadat eind dit jaar de huidige subsidies op de BES-eilanden aflopen, kreeg voldoende steun. Een motie op hetzelfde terrein van PvdA om lagere stroom- en watertarieven te bereiken door verduurzaming actiever te stimuleren kreeg eveneens steun.

Twee andere moties die aangenomen werden gaan over het versnellen van het herstel van de democratische voorzieningen op Sint Eustatius en het verplichten van een ouderschapsplan bij echtscheidingen op de BES-eilanden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).