BES

Van onze correspondent
Den Haag - Een op de drie werkende inwoners van Caribisch Nederland ontvangt een vorm van steun in verband met de coronacrisis. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in zijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het steun- en herstelpakket Caribisch Nederland.

BESDe antwoorden worden door Knops als coördinerende bewindsman ook doorgegeven namens staatssecretarissen Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De berekening van de aantallen werknemers die steun ontvangen is gemaakt door SZW.

D66 en GroenLinks hadden gevraagd hoeveel mensen worden bereikt door de steunmaatregelen. ,,In feite hebben alle burgers en bedrijven op enigerlei wijze baat bij de genomen maatregelen. Hierbij is te denken aan het tijdelijke nultarief voor de aansluitkosten energie en drinkwater en de verlaging van de abonnementskosten voor internet, waardoor iedereen, in positieve zin, wordt geraakt”, schrijft Knops.

SZW berekende hoeveel mensen subsidie krijgen volgens de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies. Daaruit blijkt dus dat dit ruim een derde van de beroepsbevolking is. ,,Afhankelijk van het telmoment gaat het om circa 3.400 werknemers in dienst van een werkgever, circa 1.000 zelfstandigen en bijna 500 gewezen werknemers.” Knops heeft geen signalen dat hulpbehoevenden niet worden bereikt en wijst daarbij ook op de middelen die de openbare lichamen krijgen voor aanvullende maatregelen.

De vrees van GroenLinks dat kleine werkgevers niet worden bereikt, omdat zij de omzeteis niet halen en/of geen eigen kantoorruimte hebben is ongegrond, aldus Knops namens EZK. De onderneming moet wel aan de voorwaarden voldoen van onder andere omzetverlies (30 procent), maar er is geen minimumeis voor vaste lasten om in aanmerking te komen. Toch zijn zes aanvragen afgewezen, omdat de tegemoetkoming de ondergrens van 500 dollar niet haalde, erkent de staatssecretaris.

Ook een kantoorlocatie is geen vereiste, maar een aan huis gevestigde onderneming moet wel een eigen ingang hebben. Voor ‘ambulante ondernemingen’ zoals taxi’s of een foodtruck, is er een speciale regeling.

Knops verzekert de Kamer dat rekening wordt gehouden met de specifieke Caribische omstandigheden. De regelingen zijn toegespitst op de lokale situatie en zijn opgesteld in samenspraak met de SZW-unit van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De staatssecretaris stelt D66 en GroenLinks gerust dat de vinger aan de pols wordt gehouden. De Haagse departementen staan in nauw contact met onder meer de Rijksvertegenwoordiger en het hoofd van de RCN-unit SZW, schrijft hij. Ook met de eilandbesturen en het bedrijfsleven zijn genoeg contacten.

Het CDA vroeg naar investeringsprojecten voor de toekomst. Die mogelijkheden zijn er, schrijft Knops. Hiervoor is 16 miljoen euro beschikbaar en uit een inventarisatie is al voor 100 miljoen aan projecten gekomen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Dat gebeurt samen met andere bewindspersonen, omdat die cofinancieren. Knops verwacht in de eerste helft van 2021 besluitvorming. Ook is het gelukt om via samenwerking kansrijke projecten te selecteren om in aanmerking te komen voor het Nationaal Groeifonds, waarvoor een drempel geldt van 30 miljoen.

De staatssecretaris verzekert de VVD dat de lokale overheden goed zijn toegerust om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Waar nodig worden zij ondersteund door het Rijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij arbeidsbemiddeling, waarvoor een jobscentrum op Bonaire wordt opgezet. Ook kan worden aangesloten bij de ondersteuning die de gemeente Leiden al enkele jaren biedt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).