BES

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) gaat in Caribisch Nederland vervolgonderzoek doen naar de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het jaarplan 2019.

huiselijk geweldDe RvR motiveert: ,,De procureur-generaal van Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft in juli 2017 de aanwijzing relationeel geweld, waaronder ook huiselijk geweld, uitgebracht. In de aanwijzing is als doel opgenomen dat er uniformiteit ontstaat en er een effectiever en efficiënter optreden van politie en Openbaar Ministerie (OM) komt in reactie op relationeel geweld. In maart 2018 kwamen delegaties uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Nederland, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten voor de conferentie ‘No Mas, No More’, over de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk, bijeen. Het was voor het eerst dat alle (ei-)landen van het Koninkrijk bij elkaar kwamen om het onderwerp te bespreken en het doel was de aanpak van huiselijk geweld te versterken. In dat kader verricht de raad een onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld op Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.”
Ook komt er voor wat betreft Caribisch Nederland een nulmeting bij de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). ,,In het jaarplan 2018 is aangekondigd dat, nadat de JICN de nieuwbouw heeft betrokken, een nulmeting zal worden uitgevoerd. De verhuizing heeft vertraging opgelopen en de verwachting is dat dit zal plaatsvinden in het laatste kwartaal in 2018. De Raad zal daarom in 2019 de nulmeting kunnen verrichten”, aldus de RvR.
Verder wordt onderzoek verricht naar de handhaving van natuur-, natuurbeschermings- en milieuwetgeving. ,,De natuur is een van de belangrijkste ‘selling points’ van de drie openbare lichamen. Daarnaast strekt de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Caribisch Nederland zich ver buiten de 12-mijlszone uit. Behoud van die natuur, en dus mede adequate wet- en regelgeving en een passende handhaving daarvan, zijn daarom van groot belang. Onder meer de openbare lichamen, de natuurorganisaties, de kustwacht en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben hierin taken en verantwoordelijkheden.
In het onderzoek van de raad naar de bijdrage die buitengewone agenten van politie leveren aan de rechtshandhaving, kwam de handhaving van natuurwetgeving zijdelings aan de orde. Er lijkt sprake van ontoereikende wet- en regelgeving, onvoldoende afspraken tussen en afbakening van taken en verantwoordelijkheden van betrokken (handhavings)diensten, en op onderdelen van het geheel ontbreken van handhaving.” Aldus de Raad voor de Rechtshandhaving.
Tot slot kondigt de RvR nog vier review-onderzoeken aan, te weten corruptiebestrijding, integriteitsbeleid, jeugdreclassering en aangifteproces.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).