Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur vindt dat het College Aruba financieel toezicht (CAft) in zijn laatste advies ‘slordig’ te werk is gegaan

caftDe manier waarop de Rijksministerraad is geïnformeerd, noemt hij ‘niet serieus en niet verantwoordelijk’. Hij heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen hierover ingelicht.
,,Het CAft heeft 2019 als uitgangspunt genomen, zonder een update te vragen over Serlimar. Er is advies uitgebracht over de vastgestelde begroting van 2022. Dat is gebeurd zonder onderzoek te doen”, zegt Arends. ,,Sinds ik minister ben, hebben ze me niets gevraagd over Serlimar. Ze weten de laatste stand van zaken niet, maar hebben wel advies gegeven.”
De minister heeft een brief met een toelichting gestuurd naar het CAft en naar de Rijksministerraad. ,,Het College heeft gevraagd om uiterlijk op 24 mei aan te geven hoe de extra financiële bijdrage van 3 miljoen florin aan Serlimar uit de begroting wordt gehaald. Ik verzoek u om dit integraal mee te nemen in de formele reactie van het Land aan de CAft. Met de hoop dat daardoor een nodeloos en slepende discussie kan worden voorkomen.”
Arends haalt uit naar het College en schrijft dat het ‘zorgelijk is dat een advies met vergaande gevolgen wordt gestoeld op giswerk’. De minister stelt dat het CAft niet met hem heeft overlegd over Serlimar, op een kort gesprek na over Parkietenbos. ,,Ze hebben geen doorlichting of onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken bij dat bedrijf. Ik heb van hun hand ook geen nadere analyses gezien na hun advies uit 2019.” De bewindsman stelt dat het advies van het CAft was om de 3 miljoen florin van Serlimar uit de begroting 2022 te halen, omdat het Land geen plan van aanpak heeft opgesteld om de problemen op te lossen van het heffen en innen van geld om afval op te halen. ,,Dat vermoeden is fout”, zegt Arends.
Volgens de minister is het algemeen bekend dat Serlimar dermate is beschadigd dat zij na bijna twee jaar surseance nog niet in staat is om op eigen kracht schulden af te lossen (21 miljoen florin) waar de bewindvoerder van op de hoogte is. De jaren 2020 en 2021 waren bijzondere jaren, waarbij Aruba ook verkiezingen, een nieuwe ministersploeg en een kabinetsformatie had. ,,Serlimar valt sinds september vorig jaar onder mijn ministerie. Het CAft heeft de laatste acht maanden de tijd gehad om kennis te nemen van het feit dat het door hen verzochte plan van aanpak inmiddels is opgesteld en wordt uitgevoerd. Met een klein onderzoek had men de conclusie met mij kunnen delen dat heffing en inning wellicht belangrijke onderdelen zijn van de problemen binnen het bedrijf, maar dat er ook andere onderdelen zijn die de effectiviteit en efficiëntie van het bedrijf afzwakken. Het Land Aruba loopt minder risico met de begroting als de werkwijze van Serlimar grondig wordt herzien.”
De minister erkent dat een integrale aanpak nodig is. Hij is bezig met de volgende probleemgebieden: gebrekkige sturing door de raad van toezicht, onbekwame directie, rommelig personeelszaken, arbitraire tarievenstructuur, zwakke heffing- en inningscapaciteit en geen duidelijke bedrijfsdoelstelling. ,,Had het CAft contact gelegd met het Land Aruba, dan hadden ze kunnen vernemen dat er inmiddels een integraal plan van aanpak is.”
De minister geeft aan dat op 19 mei 2020 aan Serlimar surseance van betaling is verleend. De surseance loopt na twee jaar af en verlenging van de surseance is nodig om het reddingsplan uit te voeren. ,,Had het CAft bij mij opheldering gevraagd over de 3 miljoen florin, dan had ik kunnen vertellen dat de regering bewust heeft gekozen om de opgebouwde schuld van 21 miljoen florin geleidelijk af te lossen. Deze gefaseerde afbouw zorgt voor een hechtere samenwerking tussen het bedrijf en zijn schuldeisers. Dat maakt de kans op verantwoord herstel groter. Ik had ook duidelijk kunnen maken dat het bedrag van 3 miljoen florin volledig budgetneutraal is opgevoerd en dat alle ministers uit hun begrotingen middelen hebben opgeofferd om dit bedrijf de kans te bieden op een doorstart.”
Arends sluit zijn reactie af met de woorden dat hij erop rekent dat het College zijn advies zal heroverwegen en in de toekomst met hem praat, voordat een advies wordt uitgebracht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).