Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) verwacht dat de economie dit jaar krimpt met 25,4 tot 32,3 procent. Hoeveel het precies wordt, hangt af van de mate van herstel van het toerisme.
De CBA publiceerde deze week een update van de economische vooruitzichten voor 2020. De Centrale Bank heeft de verschillende scenario’s van de economische productie voor het jaar 2020 bijgewerkt. Dat gebeurde op basis van de beschikbare gegevens en rekening houdend met de aanzienlijke onzekerheid met betrekking tot de Covid-19-pandemie en de impact hiervan op het economisch herstel. Deze update volgt op nieuwe informatie over de publieke consumptie en de verwachtingen met betrekking tot het herstel van de toeristische sector. arucba
In het bijzonder is de overheidsconsumptie naar beneden bijgesteld om de geactualiseerde overheidsbestedingen in de respectievelijke scenario’s nauwkeuriger weer te geven. Bovendien wordt een trager herstel van de toeristische activiteiten verondersteld in vergelijking met de vorige vooruitzichten van juli 2020. De Arubaanse economie heeft zwaar te lijden onder de maatregelen om de bevolking te beschermen tegen Covid-19, ondanks de heropening van de grenzen voor toerisme en reizen. De diepte en mate van de economische crisis hangen grotendeels af van de duur van de Covid-19-pandemie en het daaropvolgende hersteltraject van het toerisme, naast toekomstige financieringsregelingen van de overheid. Daarom krimpt het reële bruto binnenlands product (bbp) in Aruba naar verwachting tussen 25,4 procent (scenario A: geen significante toeristische activiteit gedurende drie maanden) en 32,3 procent (Scenario C: geen significante toeristische activiteit gedurende negen maanden), vergeleken met een geschatte groei van 2,8 procent in een scenario waarin de pandemie niet zou hebben plaatsgevonden.
De voorspelde economische krimp is het gevolg van een sterke daling van het aantal toeristen, de private consumptie (en de daarmee verband houdende invoer) en, in scenario’s B en C, investeringen. Bij de herziening van de voorspelling is uitgegaan van een sterke daling van het aantal toeristen, de private consumptie (en de daarmee verband houdende invoer) en, in scenario’s B en C, investeringen. Het twaalfmaandsgemiddelde inflatiepercentage voor 2020 in de verschillende scenario's is 1,4 procent. Dit is behoorlijk lager dan de 4,3 procent die in 2019 werd opgetekend. Het verwachte lagere inflatiepercentage is het gevolg van de vermindering van de elektriciteitstarieven per 1 januari 2020, de afwezigheid van het effect van de introductie van de BAVP, evenals de aanname van lagere stabiele olieprijzen en geen belastingverhogingen. CBA heeft potentiële prijseffecten als gevolg van een afname van de vraag vanwege de pandemie niet in beschouwing genomen. Dit impliceert dat de inflatoire druk zelfs lager zou kunnen zijn.
De aanzienlijke daling en het achterblijvende herstel van de toeristische activiteit veroorzaken in alle scenario's een groot tekort op de lopende rekening in 2020. Dit tekort wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de import van goederen als gevolg van een afname van zowel de binnenlandse als de toeristische vraag. Het verlies aan toerisme-ontvangsten wordt verder gecompenseerd door lagere dienstenbetalingen en verminderde uitstromen gerelateerd aan inkomen en lopende overdrachten. De kapitaal- en financiële rekening vertoont in alle scenario's in 2020 naar verwachting een aanzienlijk overschot. Dit is toe te schrijven aan de stijging van het begrotingstekort, dat naar verwachting tot aanzienlijke buitenlandse overheidsleningen zal leiden. Dit zou een vertraging van de inkomende investeringsstromen compenseren, aangezien verschillende investeringsprojecten vertraging zouden oplopen.
De netto deviezenreserve (exclusief herwaarderingsverschillen) bedraagt naar verwachting tussen 2.151,8 miljoen en 2.505,2 miljoen florin in 2020. De verwachte stijging in 2020 is voornamelijk te danken aan een verwachte toename van de buitenlandse overheidsleningen en een daling van de import van goederen, die de verslechtering van de lopende rekening als gevolg van de afname van de toerisme-ontvangsten compenseert. In alle scenario’s wordt geschat dat in 2020 de netto deviezenreserve boven de minimaal vereiste dekking van drie maanden van betalingen op de lopende rekening blijft.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).