Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De regering heeft in het tweede kwartaal veel meer geld ontvangen dan was begroot. De lasten kwamen ook flink hoger uit vanwege de coronacrisis.

caftDat constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) na bestudering van de tweede Uitvoeringsrapportage (UR) 2020. De gerealiseerde baten komen in de tweede UR uit op 518 miljoen florin, 54 procent van de totale baten in de begroting voor heel 2020. Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn de baten toegenomen met 208 miljoen florin, een stijging van 22 procent ten opzichte van de begrote baten.

,,Het resultaat voor het derde en vierde kwartaal zal naar verwachting gunstiger of minimaal gelijk zijn aan dat van het tweede kwartaal, uitgaande van het (deels) continueren van de bestaande ondersteuningsmaatregelen”, aldus het CAft dat op basis van deze aanname verwacht dat de baten beter zullen presteren dan waar nu in de begroting rekening mee wordt gehouden. De directe belastingen zijn toegenomen van 130 miljoen florin in het eerste kwartaal naar 233 miljoen in het tweede kwartaal. Deze stijging is gelijk aan 27 procent van de totale directe belastingen zoals opgenomen in de begroting. ,,Dit resultaat is beter dan verwacht en is mede te verklaren door hogere opbrengsten uit loonbelasting, als gevolg van de liquiditeitssteun voor de loonsubsidieregeling.

Ook de dividendopbrengsten presteren beter, als gevolg van een tijdelijk verlaagd tarief voor de inkomstenbelasting op dividenden”, aldus het CAft. De indirecte belastingen zijn toegenomen van 145 miljoen florin in het eerste kwartaal naar 215 miljoen in het tweede kwartaal. Deze stijging is gelijk aan 19 procent van de totale indirecte belastingen zoals opgenomen in de begroting. Dit resultaat is beter dan verwacht door hogere opbrengsten uit de invoerrechten en de omzetbelasting, als gevolg van het eerder dan verwacht openen van de grenzen. De overige baten komen uit op 70 miljoen florin, gelijk aan 35 procent van de totale overige baten in de begroting. Het CAft blijft streng: ,,De realisatie loopt hiermee achter op de verwachting vooral als gevolg van nog niet ontvangen uitkeringen van deelnemingen en lagere opbrengsten uit erfpachten.”

De gerealiseerde lasten komen in de UR uit op 799 miljoen florin, gelijk aan 39,1 procent van de totale lasten in de begroting. De lasten zijn 130 miljoen florin hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. De lasten zijn hoger dan in 2019 als gevolg van de extra uitgaven aan sociale steunmaatregelen en ondersteuning van de AZV en SVB. Dit wordt deels gecompenseerd door de besparingen die de regering heeft doorgevoerd op onder meer de personeelslasten en de subsidies.

De totale personeelslasten komen in het tweede kwartaal uit op 226 miljoen florin, wat gelijk is aan 51,1 procent van de begrote personeelslasten voor heel 2020. Bij de tweede UR 2019 was dit percentage 51,8 procent. ,,De realisatie is daarmee in lijn met de ontwerp-BW, waarbij reeds rekening is gehouden met de besparing op de personeelslasten van 31 miljoen florin (12,5 procent)”, aldus het CAft, dat verwacht dat de regering zal voldoen aan de personeelslastennorm van maximaal 476 miljoen florin in 2020.

Uit de tweede UR blijkt voorts dat er in het eerste en tweede kwartaal een besparing van 3 miljoen florin is gerealiseerd met de instrumenten uit het plan voor de vermindering van overheidspersoneel (BVP). ,,In het tweede kwartaal zijn besparingen gerealiseerd als gevolg van uitstroom, verlaging indienstnemingen en het beperken van de overwerkkosten. De maatregelen van het BVP zijn niet eerder op deze wijze in de UR in beeld gebracht. Hiermee is het inzicht in de inzet en het resultaat van deze maatregelen verbeterd ten opzichte van de eerste UR 2020”, constateert het CAft.
In de begroting wordt rekening gehouden met lagere uitgaven als gevolg van bezuinigingen, de opening van de grenzen en daarmee een toename van de belastinginkomsten. Vooral de loonbelasting en omzetbelasting presteren beter dan verwacht, ondanks de lockdown en de grenssluiting in het tweede kwartaal. Op basis van de tweede UR verwacht het CAft dat bij gelijkblijvende omstandigheden het tekort aan het eind van 2020 minder hoog is dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Uitgangspunt daarbij is dat steunmaatregelen vanuit de overheid (deels) worden voortgezet en dat de economie door de heropening van de grenzen verder aantrekt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.