Al het nieuws

Met Nota Hervorming steekt regering hand in eigen boezem

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - Aruba wil af van de huidige eenzijdige economie die vrijwel alléén is gebaseerd op toerisme.

arubaahataZo meldt de ‘Nota Hervormingen Aruba’ van 15 juni jongstleden in verband met de voorwaarden die Nederland stelt aan verdere verstrekking van liquiditeitssteun, hard nodig als gevolg van de enorme impact van de coronacrisis.

Omwille van het duurzaam kunnen ontwikkelen en ook het beperken van risico’s moet Aruba over een bredere, veelzijdige basis beschikken. ,,Kortom: wij moeten aan andere zaken welvaart onttrekken naast het massatoerisme.” De regering steekt de hand in eigen boezem: ,,Als wij een omslag moeten maken zullen er volgens deskundigen op velerlei gebied sinds lange tijd een aantal zaken flink anders moeten,” schrijft de nota van het kabinet-Wever-Croes.

Daar hoort ook bij dat de Arubaanse staatsschuld ‘omlaag moet’. De schuldquote is te hoog om de huidige, zware klap op te kunnen vangen. ,,De binnenlandse kapitaalmarkt is te klein en onderontwikkeld om hierbij van hulp te zijn geweest. Het financieel stelsel had hiernaast onvoldoende reserves om bij te kunnen springen. De toegang tot de internationale financiële markten werd abrupt afgesneden door institutionele factoren, maar vooral door onze ineens risicovol gebleken economie.”

De crisis heeft - aldus de nota - duidelijk gemaakt ‘dat wij te maken hebben met een aantal structurele zwaktes in de economie die een grote weerslag hebben op de maatschappij’.

Ten eerste heeft de overheid geen buffers om te helpen tijdens een wereldomvattende crisis, door een te hoge staatsschuld. Op de tweede plaats heeft het Arubaanse bedrijfsleven ‘kennelijk evenmin buffers’, schrijft de regering: ,,Aangezien het erop lijkt dat grote bedrijven zelfs alle financiële middelen dan wel uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders dan wel niets in reserve hebben, waardoor vrijwel onmiddellijk de continuïteit ervan ter discussie staat.”

En tot slot merkt de nota op dat de werknemer op Aruba ‘geen inkomen of een vangnet heeft om op terug te vallen en volledig is overgeleverd aan anderen’. Het kabinet van premier Evelyn Wever-Croes concludeert dat ‘de urgentie van hervormingen hiermee heel duidelijk wordt gemaakt’. ,,De aangegeven zwakten moeten aangepakt worden zodat de veerkracht van de economie op een meer adequaat peil gebracht kan worden.”

Aruba is zich naar eigen zeggen bewust ‘dat als Land hervormingen niet langer uitgesteld kunnen worden’: ,,Het zal op grote schaal moeten gaan hervormen, en wenst daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen.” Daarbij is het belangrijk dat Aruba in kennis wordt gesteld van wat het inzicht van Nederland is wat betreft de hervormingen.

,,Net zoals solidariteit haar herintrede heeft gedaan, zou dit ook moeten gelden voor het kenbaar maken van de inzichten wat betreft hervormingen. Zo kunnen wij samen het proces met succes kunnen doorlopen.”

De nota stelt dat Aruba als klein land in een grote en sterk verweven wereld niet anders kan ‘dan in zijn verdienvermogen te investeren’. Dit verdienvermogen wordt door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Nederland gedefinieerd als de ‘optelsom van het vermogen om toekomstige kansen te benutten en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden’ en betreft zaken als de eerdergenoemde veerkracht, aanpassingsvermogen en een proactieve houding.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).