Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - In het als vanouds kritische rapport over de ontwerpbegroting 2020 (OB 2020) geeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de regering er flink van langs. Het college doet echter ook zijn best om de Arubaanse regering te helpen met het verduurzamen van de overheidsfinanciën.

arubaIn de OB 2020 geeft de regering aan dat er onderzoek wordt verricht naar alternatieven voor de huidige bepaling dat in een begrotingsjaar tot een maximumbedrag per begrotingsjaar mag worden geleend. ,,Versoepeling van deze bepaling zou het mogelijk maken om te kunnen inspelen op lage rentes, waardoor de rentelasten kunnen dalen. Als mogelijke alternatieven voor de huidige bepaling worden een begrotingsfonds voor schuldbeheer of aparte financieringswetten genoemd. Het CAft bespreekt dit onderwerp graag met u tijdens zijn bezoek in februari 2020”, aldus het CAft.
De overheidsschuld daalt in 2020 voor het eerst sinds 1985 als gevolg van een verwacht financieringsoverschot van 46,3 miljoen florin. Het financieringsoverschot wordt gebruikt voor de aflossing van leningen, waardoor de overheidsschuld daalt van 4.324 miljoen florin per ultimo 2019 naar 4.277 miljoen per ultimo 2020. Er zal in 2020 voor 362 miljoen aan leningen worden afgelost en voor 315,2 miljoen aan nieuwe leningen worden aangegaan. De schuldquote komt eind 2020 uit op 70,5 procent van het bbp, een daling met 2,5 procent ten opzichte van eind 2019. Bij het bepalen van de schuldquote is uitgegaan van de actuele, maar nog niet definitief vastgestelde Nationale Rekeningen en de economische groeiraming van de Centrale Bank Aruba. De rentelasten zullen uitkomen op 221 miljoen florin, circa 11 miljoen lager dan in 2019. Deze daling wordt toegeschreven aan een verwachte daling van de rente en de afname van de schuld.
In de OB 2020 wordt aangekondigd dat een dividendbeleid in 2020 verder uitgewerkt wordt. Het CAft onderschrijft het belang van een dividendbeleid en heeft hiertoe eerder geadviseerd bij het advies op de ontwerpbegroting 2019. ,,Een dividendbeleid is van belang omdat het meer zekerheid biedt ten aanzien van geraamde dividendopbrengsten in de begroting en ook duidelijkheid verschaft voor de overheidsentiteit. Met een deugdelijk dividendbeleid wordt rekening gehouden met de specifieke financiële situatie van de entiteiten, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit.”
Verder wordt in de OB 2020 de bijdrage aan Serlimar verhoogd met 1,5 miljoen florin, vanwege het niet optimaal innen van de afvalophaal- en afvalverwerkingsvergoedingen. De behandeling in de Staten van de ontwerplandsverordening omtrent de vernieuwde afvalwetgeving, waarin onder meer het bekostigingssysteem van Serlimar wordt geregeld, is opgeschort. Het CAft adviseert om knelpunten rondom de heffings- en inningsacties van Serlimar spoedig op te lossen, zodat een extra bijdrage vanuit de Landsbegroting - ook voor de toekomst - voorkomen kan worden. ,,Ook wordt u geadviseerd om de plicht van het land om tekorten van Serlimar op te heffen, te laten vervallen”, aldus het CAft.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).