Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Op basis van de tweede Uitvoeringsrapportage (UR) constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de realisatie van het Land in enge zin in lijn is met de begroting.

tevreden De rest van de collectieve sector laat een tekort zien en de norm voor vermindering van de personeelslasten wordt niet gehaald.
Het CAft blijft in het oordeel op de tweede UR hameren op het feit dat voor de financiële resultaten ook de AZV, SVb, ATA en andere staatsbedrijven meetellen. ,,De begrote resultaten van de andere entiteiten van de collectieve sector laten een afwijking zien ten opzichte van de vastgestelde begroting en de eerste UR. De huidige verwachting van Aruba is dat het financieringssaldo van de gehele collectieve sector over 2019 uitkomt op een tekort van 19,5 miljoen florin, wat overeenkomt met een tekort van 0,4 procent van het bruto binnenlands product. Op basis hiervan is de verwachting dat aan de overeengekomen norm van een maximaal tekort van 0,5 procent van het bbp zal worden voldaan.” Overigens constateert het CAft wel risico’s bij de dividend- en belastinginkomsten, welke actief gemanaged moeten worden.
Het verwachte financieringssaldo over 2019 van de collectieve sector is ten opzichte van de eerste UR bijgesteld vanwege een verbeterde prognose van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). De wijziging van het verwachte tekort van de AZV, van 24,9 miljoen florin in de eerste UR naar 7,6 miljoen florin, komt voort uit een meer nauwkeurige wijze van prognosticeren die tot stand is gekomen in samenwerking met de belastingdienst (DIMP). ,,Het CAft vraagt u aandacht te blijven houden voor de ontwikkeling van het financieel resultaat van de AZV. In de tweede UR wordt vermeld dat de kortlopende schulden toenemen als gevolg van het aanmelden door de AZV van een tekort over 2018 van 12,4 miljoen florin. De AZV verdient ook om deze reden de aandacht van het Land. Het CAft heeft u gevraagd in te gaan op de stijgende zorgkosten in de afgelopen jaren en aan te geven hoe u daar in het kader van duurzame overheidsfinanciën mee omgaat. De minister-president heeft op 7 juni in haar reactie op de aanbevelingen van het CAft op eerste UR laten weten dat een doorlichting van de AZV zal plaatsvinden. Het CAft vraagt u om in de derde UR informatie op te nemen over de eerste resultaten van de beleidsdoorlichting”, aldus CAft.
Op basis van de voortgangsrapportage Monitoring Personeelslasten Land (MPL) lijken de personeelslasten van het Land exclusief de personeelslasten van het Sociaal Crisiplan (IBSCP) op 478,5 miljoen florin uit te komen. Vanuit het IBSCP is in de eerste helft van 2019 1,2 miljoen florin aan personeelslasten besteed. Volgens het CAft biedt de begroting van dit fonds ruimte voor een resterende besteding aan personeelslasten van 3,4 miljoen florin in 2019. ,,In de begroting van het Land is voor 2019 nog rekening gehouden met extra voeding vanuit de Landsbegroting van het IBSCP voor 18,5 miljoen florin. Met deze aanvullende voeding kan mogelijk aanvullende budgettaire ruimte voor de personeelslasten binnen het IBSCP gevormd worden.” Het CAft beschouwt de personeelslasten gefinancierd uit het IBSCP wel degelijk als personeelslasten van het Land. ,,Dit betekent dat de begroting van Aruba in 2019 niet voldoet aan de personeelslastennorm uit het protocol. Aan de aanbevelingen van het CAft op dit punt, heeft Aruba tot op heden geen gehoor gegeven”, aldus CAft.
Het personeelsplan MPL geeft onderbouwing voor de verwachte realisatie van de personeelslasten in 2019. Dit doet het voornamelijk op basis van een analyse van de realisatie tot en met juni 2019, gerelateerd aan het historische verloop van de personeelslasten gedurende het begrotingsjaar. Het CAft is daar kritisch over: ,,Het MPL geeft beperkt inzicht in de mate waarin de zeven beheersmaatregelen uit het Beleidsplan Verlaging Personeelslasten (BVP) bijdragen aan het realiseren van de personeelslastennorm in 2019. Het geeft geen aanvullend inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de beheersmaatregelen leiden tot het meerjarig realiseren van de overeengekomen personeelslastennorm.” Het CAft concludeert dat het MPL een stap zet in de onderbouwing van de verwachte realisatie van de personeelslasten in 2019 maar dat het MPL het BVP nog onvoldoende toelicht en actualiseert.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).