Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba had vorig jaar voor het eerst in jaren te maken met flinke inflatie. Desondanks ging het goed met de economie, als gevolg van het goed draaiende toerisme.

F21 ARU CBADe Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceerde gisteren de ‘State of the Economy’ over 2018. Deze publicatie geeft een overzicht van de lokale en internationale economische ontwikkelingen gedurende deze periode.
In 2018 kende de economie van Aruba een geschatte reële groei van 0,9 procent. De belangrijkste aanjager van de groei was de export van toerismediensten. ,,Het toerisme presteerde bewonderenswaardig goed in 2018, ondanks een verdere inkrimping van de Venezolaanse markt. Andere sectoren van de economie bleven achter, hetgeen resulteerde in een matte ontwikkeling van investeringen en consumptie. De groei van het toerisme in Aruba overtrof die van Caribische bestemmingen als geheel, zoals de cijfers van de Caribbean Tourism Organization aangeven”, beschrijft CBA.
Het overzicht bevat nog meer cijfers. Volgens de laatste schattingen is de reële consumptie in 2018 afgenomen met 1,7 procent. Gemiddeld daalde het consumentenvertrouwen in 2018 met 0,8 procentpunt tot 95,4. Mede door vertragingen en een gebrek aan nieuwe grote investeringsprojecten ging het totale niveau van investeringen omlaag met 1,9 procent in 2018.
De consument was in de loop van het jaar steeds duurder uit. ,,Het 12-maands gemiddelde inflatiecijfer bedroeg 3,6 procent in december 2018. Dit was het gevolg van hogere benzine- en voedselprijzen en een stijging van de indirecte belastingtarieven. Energie- en voedselprijzen stegen met respectievelijk 0,7 en 1,0 procentpunt. Daarnaast resulteerde de introductie van de BAVP en een hoger BAZV tarief in een kerninflatie van 1,8 procent in 2018”, aldus CBA. 
Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is de reële wisselkoers van de florin ten opzichte van de Amerikaanse dollar gestegen in het vierde kwartaal van 2018. Dit wijst volgens CBA op een verslechtering van de concurrentiepositie van Aruba ten opzichte van de Verenigde Staten. CBA verklaart dit vooral door de aanscherping van het budgettaire beleid door de Arubaanse overheid.
De totale geldhoeveelheid nam toe in 2018, vooral door een uitbreiding van de spaar- en termijndeposito’s. De kredietverlening door de commerciële bancaire sector is ook toegenomen gedurende deze periode, vooral veroorzaakt door een aanhoudende groei van de woninghypotheken. In dezelfde periode groeiden de netto vorderingen op de publieke sector. De gewogen gemiddelde rentevoet fluctueerde gedurende het jaar en was aan het eind van het jaar hoger dan het jaar ervoor. Ondertussen lieten de financiële soliditeitsindicatoren verbetering zien tijdens 2018. De bruto officiële reserves kwamen per ultimo 2018 uit op 1.778 miljoen florin, gelijk aan circa 87,4 procent van de door het IMF gehanteerde Assessing Reserve Adequacy (ARA)-maatstaf, geïntroduceerd als een additioneel criterium ter beoordeling van de toereikendheid van de deviezenreserve van Aruba. ,,Daarom is het van essentieel belang dat het niveau van de officiële deviezenreserve op termijn verhoogd wordt”, adviseert CBA.
Het begrotingstekort van de overheid daalde met 87,2 miljoen florin tot 45,2 miljoen per eind 2018, vooral door een toename van 6,5 procent in inkomsten, die gedeeltelijk het gevolg was van de stijging van de tarieven van de BBO, de BAZV en de BAVP per 1 juli 2018. ,,Bovendien verkleinde het hogere BAZV-tarief het tekort van de algemene ziektekostenverzekering (AZV) en daarmee de overdracht van de overheid aan de AZV om het tekort te dekken”, constateerde CBA.
De totale overheidsschuld nam toe met 127,6 miljoen florin tot 4.286,5 miljoen per ultimo 2018 als gevolg van diverse buitenlandse en binnenlandse overheidsleningen.
De lopende rekening van de betalingsbalans registreerde een tekort van 24,4 miljoen florin in 2018, het eerste tekort in vier jaar. Het eerste kwartaal van 2018, met het toerisme op haar hoogtepunt, was het enige kwartaal met een overschot op de lopende rekening.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.