Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Het feit dat het College Aruba financieel toezicht (CAft) moeilijk doet over het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP), heeft tot gevolg dat de uitvoering van het plan in gevaar komt.” Dat stelt minister Glenbert Croes van Sociale Zaken en Arbeid.

crisisplanHij gaat ervan uit dat als het CAft niet van mening verandert, het IBSCP de nek wordt omgedraaid. Het plan ligt al sinds de behandeling van de begroting onder vuur.
Heet hangijzer is de financiële onderbouwing van het begrotingsfonds behorend bij het IBSCP. In zijn advies bij de vastgestelde begroting 2019 adviseerde het CAft tot een begroting voor het IBSCP te komen, die inzichtelijk en controleerbaar maakt waaraan de middelen worden besteed. Tevens adviseerde het CAft dat duidelijk gemaakt dient te worden welke criteria gehanteerd worden voor het toevoegen en onttrekken van middelen uit het IBSCP. Financiënminister Xiomara Ruiz-Maduro interpreteerde deze vragen als inmenging in de politieke besluitvorming en weigerde de stukken te sturen.
Het belangrijkste probleempunt in de Landsfinanciën zijn de personeelslasten. Die moeten omlaag. Het CAft verdenkt de regering ervan dat op papier de personeelslasten dalen, maar dat er via het IBSCP personeelsleden worden gefinancierd.
In het eerste advies op de vastgestelde begroting 2019 van 14 januari 2019 stelde het CAft dat de personeelslasten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 verlaagd zijn van 479,2 miljoen naar 478,6 miljoen florin en dat hiermee wordt voldaan aan de in het protocol voorgeschreven nominale daling van de personeelslasten. Het CAft gaf hierbij echter ook aan dat Aruba duidelijk dient te maken in hoeverre het IBSCP personeelslasten financiert en of dat de nominale daling van personeelslasten vanaf 2019 in gevaar brengt. Het CAft stelde dat er elders moet worden gecompenseerd als dit het geval is.
,,Bij de eerste Uitvoeringsrapportage 2019 (UR) is gebleken dat met de begrote personeelslasten in het IBSCP van 4,7 miljoen florin er inderdaad een overschrijding plaatsvindt van de overeengekomen personeelslastennorm”, aldus Gradus. Het CAft herhaalde daarom de aanbeveling in zijn advies op de eerste UR 2019 dat de begrotingen van het land en/of het IBSCP worden aangepast zodat de begrote personeelslasten (inclusief werkgeversbijdragen) van het land en het IBSCP in totaal maximaal 479 miljoen florin bedragen. ,,Uit de reactie van de minister blijkt dat zij niet voornemens is rekening te houden met deze aanbeveling. Hiermee wordt niet voldaan aan de personeelslastennorm zoals opgenomen in het protocol en wordt voorbijgegaan aan het streven naar duurzame overheidsfinanciën”, stelt het CAft, ,,Neem in de tweede UR de uitputting van de personeelslasten van het IBSCP expliciet op zodat de realisatie van de personeelslastennorm kan worden gevolgd.”
Minister Croes begrijpt wel dat CAft zijn werk moet doen, maar wijst erop dat het crisisplan momenteel wordt uitgevoerd. ,,Als we nu moeten gaan bezuinigen, kunnen we het niet volwaardig uitvoeren, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.”


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).