Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De soliditeit en schokbestendigheid van de financiële sector op Aruba bleef in 2018 op Aruba onverminderd sterk. Dat schrijft de Centrale Bank van Aruba (CBA) in haar Financial Supervision Report over vorig jaar.

arubacbaDe CBA is de bij wet aangewezen toezichthoudende autoriteit op de financiële sector in Aruba. In het jaarverslag dat voor 1 juli van elk jaar bij de minister van Financiën moet worden ingediend, geeft de CBA een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten, alsook van de belangrijkste beleidsbesluiten die de CBA in 2018 heeft genomen ter uitvoering van de diverse toezichtverordeningen, met inbegrip van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Tevens worden in dit rapport de belangrijkste acties beschreven die de CBA heeft ondernomen om het wet- en regelgevend toezichtkader verder te versterken. Daarnaast worden in hoofdlijnen de meest recente ontwikkelingen in het internationale toezichtlandschap besproken en wordt ook een analyse gegeven van de meest saillante ontwikkelingen in de binnenlandse financiële sector.
In 2018 bestonden volgens het verslag de kernactiviteiten met betrekking tot de toezichthoudende taken van de CBA uit het uitvoeren van periodieke on-site onderzoeken bij de onder toezicht staande instellingen ter beoordeling van de belangrijkste risico’s en de naleving van de vigerende wet- en regelgeving alsook doorlopende monitoring (‘off-site surveillance’). ,,De doorlopende monitoring omvat mede het beoordelen van de financiële - en toezichtrapportages die de onder toezicht staande instellingen periodiek bij de CBA moeten indienen, alsook het houden van bilaterale gesprekken met deze instellingen”, licht de CBA toe.
Waar nodig, heeft de CBA de beschikbare instrumenten ingezet om naleving van de vigerende wetten en voorschriften effectief af te dwingen. Indien de CBA een situatie van niet-naleving van wet- of regelgeving constateert, worden formele maatregelen overwogen. Het besluit hiertoe hangt onder meer af van de ernst van de overtreding. ,,In 2018 werden 21 formele maatregelen getroffen, negen meer dan in 2017. In veertien gevallen werd een bestuurlijke boete opgelegd, in vijf gevallen werd een formele aanwijzing gegeven gericht op het elimineren van de geïdentificeerde tekortkomingen, en in twee gevallen werd een last onder dwangsom opgelegd”, aldus het verslag.
De CBA hanteert een risico-gebaseerde aanpak bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak, waarbij het grootste deel van haar toezichtcapaciteit wordt besteed aan instellingen en gebieden (bijvoorbeeld de leningen- en beleggingsportefeuille, governance, risicobeheer en compliance) met een hoog risicoprofiel. Dat blijkt de juiste keuze. ,,Deze aanpak heeft, samen met het strikte handhavingsbeleid van de CBA en haar voortdurend streven om te voldoen aan de hoogste standaarden en ‘best practices’ ten aanzien van de regulering en het toezicht op de financiële sector, bijgedragen aan het behoud van een zeer solide en reputabele financiële sector in Aruba”, aldus de CBA in het verslag.
Het toezichtrapport laat duidelijk zien dat ook in 2018 de lokale financiële sector robuust, winstgevend en zeer bestendig is gebleven tegen externe schokken. ,,De geaggregeerde prudentiële ratio’s van de onder toezicht staande sectoren bleven binnen gezonde bandbreedtes. De ‘nonperforming loan ratio’ van de commerciële banken vervolgde haar neerwaartse trend en bedroeg 3,9 procent per ultimo 2018 ten opzichte van 4,0 procent per ultimo 2017. Voorts is uit de uitgevoerde stresstests op de lokale commerciële banken gebleken dat de risico-gewogen solvabiliteitsratio en prudentiële liquiditeitsratio van respectievelijk 32,2 procent en 29,8 procent per ultimo 2018 meer dan toereikend zijn, in vergelijking tot de geldende minimumnormen, om significante externe schokken op te kunnen vangen.” Het prudentieel toezicht is gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot de soliditeit van de afzonderlijke financiële ondernemingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).