Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) kan niet beoordelen of de belastingramingen in de begroting over 2019 realistisch zijn. De regering heeft namelijk belastingmaatregelen beloofd, maar die blijven vooralsnog uit.

ruizmaduro,,Het CAft vraagt u om op korte termijn een meerjarig integraal belastinghervormingsplan te presenteren. Op basis daarvan kan in de tweede Uitvoeringsrapportage (UR) een deugdelijke onderbouwing worden gegeven van de in dit jaar nog in te voeren belastingmaatregelen als onderdeel van de belastingherziening.” Dat stel het CAft in een pittige brief aan minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur. In haar reactie geeft de minister aan het CAft per fase van de belastinghervorming te zullen informeren.
,,Het CAft blijft het belang van een meerjarig integraal belastinghervormingsplan benadrukken. Zonder een dergelijk plan waarin de onderbouwing, planning en beoogde resultaten van de algemene belastinghervorming, alsmede de meerjarige doorwerking nader worden toegelicht, is het niet mogelijk voor het CAft om te beoordelen of belastingramingen voor 2019 en verder realistisch zijn”, aldus het CAft, dat constateert dat de minister niet voornemens is op korte termijn een integraal belastingplan aan het CAft te presenteren. ,,De minister handelt hiermee in strijd met artikel 14 lid 3 van de LAft en de Comptabiliteitsverordening van Aruba.”
Ook de toename van de zorgkosten baart het CAft zorgen. Een tekort bij de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) moet namelijk uit de staatskas worden aangevuld. ,,Tevens vraagt het CAft u in te gaan op de stijgende zorgkosten in de afgelopen jaren en hoe u daarmee omgaat. Daarbij is van belang dat dit reeds in 2019 tot een beter verwacht resultaat van de AZV leidt.”
Het CAft heeft begrepen dat de bewindsvrouw de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dangui Oduber, gevraagd heeft om aandacht te schenken aan de stijgende zorgkosten en om een doorlichting van de AZV en de gezondheidszorg te laten verrichten. ,,De minister geeft in haar reactie niet aan welke acties ondernomen worden om het financieel resultaat over 2019 van de AZV in voldoende mate te laten bijdragen aan het voldoen aan de voor dit jaar geldende tekortnorm van 0,5 procent. Het CAft vraagt u dit alsnog te doen en, aanvullend, om maandelijks inzage in de ontwikkeling van de zorgkosten te geven, zodat het zicht krijgt op het effect van eventuele acties.”
Het CAft constateert in zijn brief dat de minister niet voornemens is een aantal aanbevelingen van het CAft op te volgen. Voor een aantal andere aanbevelingen stelt het CAft vast dat de minister onvoldoende duidelijk maakt in hoeverre en op welke wijze opvolging wordt gegeven aan deze aanbevelingen.
Het CAft benadrukt vooral dat met Nederland een norm voor de personeelslasten van de Staten, de Hoge Colleges van Staat en de Dienst Openbare Werken, overeen dient te worden gekomen aanvullend op de norm in het protocol van 479 miljoen florin. Het CAft stelt vast dat dit niet is gerealiseerd en acht het van groot belang dat hier spoedig duidelijkheid over komt.
De begroting van Aruba moet volgens de eind vorig jaar gemaakte afspraken tussen de Arubaanse en de Nederlandse regering gericht zijn op het bereiken van duurzame overheidsfinanciën. Het CAft: ,,In dat kader dient te worden voldaan aan de normen uit artikel 14 van de LAft, bezien in samenhang met de normen en de afspraken uit het protocol van november 2018. Het CAft verzoekt u daarom om conform artikel 12 lid 1 van de LAft binnen zeven dagen, uiterlijk op 28 juni, aan te geven op welke wijze u alsnog invulling geeft aan de bovenstaande aanbevelingen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).