Al het nieuws

Materieel verandert uitspraak niets aan feitenonderzoek Lotto pa Deporte
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Ernst & Young (EY) Aruba is teleurgesteld over de procedurele uitkomst van de kwestie inzake Jan Hendrik ‘Endy’ Croes, de voormalig directeur van Fundacion Lotto pa Deporte, maar deze uitkomst van de rechtszaak verandert de feitelijke bevindingen in het EY-rapport niet materieel en evenmin het standpunt van de accountants in dezen.

eyHet kantoor treedt niet naar buiten over deze zaak, maar dit blijkt uit een interne notitie welke aan de werknemers is gecommuniceerd. EY blijft volhouden dat Croes geen schade is aangericht door de wijze waarop EY het onderzoek destijds heeft uitgevoerd. Indien een claim zal worden ingediend tegen EY, is het kantoor bereid en voorbereid om zich ‘krachtig te verdedigen’ en ziet EY een goede uitkomst voor het accountants- en advieskantoor met vertrouwen tegemoet.
De zaak loopt al ruim tien jaar. In 2010 werd Ernst & Young ingeschakeld door het bestuur van Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) op Aruba voor een feitenonderzoek, nadat Croes als directeur al was geschorst op verdenking van onregelmatigheden. Na een grondig onderzoek werd de arbeidsovereenkomst met Croes later door de rechter ontbonden.
Er volgde een hele juridische strijd tegen EY. Van het Gerecht in Eerste Aanleg, dat de vordering van Croes tegen EY afwees, naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, dat wel vond dat EY bepaalde procedurele vormen had verzaakt, en uiteindelijk bij de Hoge Raad in Den Haag. De eerste rechtszaak verloor Croes in 2016, het Hof oordeelde vervolgens in 2018 dat EY zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens hem, en de Hoge Raad vond dat het Hof weliswaar een te ruime norm voor aansprakelijkheid had aangelegd, maar dat het Hof desondanks tot zijn oordeel had kunnen komen. Deze krant berichtte er deze week over onder de kop ‘EY op vingers getikt’.
Het gewraakte EY-rapport is in feite een opsomming van vastgestelde feiten. De ontbindingsrechter vond genoeg aanleiding op basis van het feitencomplex om de arbeidsovereenkomst van Croes te ontbinden zonder geldelijke vergoeding. Hij was en is verbolgen omdat het bestuur van FLPD hem heeft ontslagen gebruikmakende van het feitenonderzoek van EY en wilt daardoor EY zwartmaken, omdat hij dat niet kan via FLPD - daar is Croes uitgeprocedeerd.
De uitspraak van het Hof luidde dat EY zorgvuldiger had moeten zijn en de betrokkene meer gelegenheid tot wederhoor had moeten geven omdat de consequenties voor hem verstrekkend zouden kunnen zijn. Het Hof en Hoge Raad vinden dat de accountants hem meer tijd hadden moeten gunnen om het conceptrapport van commentaar te voorzien. Dat is in wezen de kern waar het over ging bij de Hoge Raad.
Nóg zorgvuldiger dus. EY stelt zich echter op het standpunt dat nagenoeg alle feiten tegen Croes nimmer zijn weerlegd in het proces. Het zou daarmee ook zijn komen vast te staan dat de redenen voor zijn ontslag bij Lotto pa Deporte nog steeds vaststaan. De voormalige directeur meer tijd gunnen voor hoor en wederhoor betekent niet (automatisch) dat de (vele) redenen voor zijn ontslag opeens geen feiten meer zijn. Het Hof sloot zelfs niet uit dat Croes meer tijd gunnen, de zaak voor hem erger had kunnen hebben gemaakt.
De Hoge Raad is niet zozeer ingegaan op het ontslag zelf en/of de conclusie anders zou hebben geluid als de ex-directeur van Lotto pa Deporte meer tijd had gekregen, maar alleen over de vraag of het Hof terecht had kunnen oordelen dat de procedure van hoor en wederhoor onvolledig was toegepast.
Uit het interne schrijven aan de medewerkers van EY blijkt in elk geval dat de leiding van het kantoor de uitspraak van de Hoge Raad betreurt en accepteert, maar inhoudelijk geen woord terugneemt van de bevindingen in het feitenrapport.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.