Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,De regering vraagt adviezen, maar bepaalt zelf hoe daarmee wordt omgegaan. Wij weten beter dan het Cft wat er werkt op Aruba.” Minister-president Mike Eman begrijpt de kritische houding van het College Financieel Toezicht (Cft), maar vindt dat beleid niet alleen gebaseerd kan zijn op kale cijfers.,,Wij nemen ieder advies serieus, maar volgen niet alles op naar de letter. Het gaat om onze economie als geheel, om onze mensen.” Eman heeft wat moeite met de druk die het Cft uitoefent. ,,De regering zal bij de behandeling van de begroting tekst en uitleg geven aan de Staten over de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van het advies van het Cft. Uiteraard is een sluitende begroting essentieel voor een duurzame toekomst van ons land, maar wij bepalen zelf wat voor Aruba de beste weg is om daar te komen.”
Onlangs stuurde het Cft een bezorgde brief naar de minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Angel Bermudez, over het in haar ogen te trage tempo van het nemen van noodzakelijke maatregelen. ,,Voor de uitvoering van de begroting 2015 is implementatie van de maatregelen die moeten bewerkstelligen dat het overheidstekort wordt teruggedrongen essentieel. Voor een aantal maatregelen heeft hierover ofwel nog geen besluitvorming plaatsgevonden of de maatregelen bevinden zich nog niet in de implementatiefase. De onderbouwing van de meerderheid van de voorgenomen maatregelen is beperkt en geeft geen inzicht in de effecten. Het is daarom ook niet mogelijk om op dit moment een oordeel te geven over de realisatie van de desbetreffende voorgenomen maatregelen. Wederom wordt het belang van een degelijke uitvoeringsrapportage daarom bevestigd.”
Het Cft vraagt in het bijzonder om aandacht voor de belastingherziening. ,,Tot voor kort werd hier weinig informatie over gedeeld. Recentelijk is er, naar verluidt, wel een presentatie in de Staten geweest over de concrete plannen die onder deze herziening vallen. Graag zou het Cft hier ook een concrete toelichting over ontvangen, aangezien deze besparingsmaatregel volgend jaar al 55 miljoen florin aan besparingen moet opbrengen oplopend tot 100 miljoen in 2018. Graag gaat het Cft tijdens zijn komende bezoek aan Aruba in juni nader met u in gesprek over de voorziene belastingherziening.”
Het Cft heeft ook het advies van de Raad van Advies (RvA) over de ontwerpbegroting 2015 tegen het licht gehouden: ,,De RvA heeft conform de Staatsregeling van Aruba een advies op de ontwerpbegroting 2015 geschreven waarop door de regering van Aruba in het nader rapport is gereageerd. De RvA komt tot een aantal overeenkomstige conclusies als het Cft, zoals dat een aantal maatregelen onvoldoende is toegelicht om het realiteitsgehalte te kunnen beoordelen. Daarnaast geeft de RvA aan dat er te weinig onderbouwing is om te kunnen beoordelen of het gehanteerde basispad correct is en wijst de RvA ook op een meer centrale rol voor het ministerie van Financiën. Ten slotte valt het Cft op dat de regering in reactie op de opmerking van de RvA dat het balanced budget-akkoord nu al niet meer nagekomen wordt, doordat de regering de regel van scheiding tussen inkomsten en uitgaven met betrekking tot een aantal maatregelen al heeft losgelaten, aangeeft dat het balanced budget-akkoord meer als richtlijn gezien moet worden in plaats van als een concreet kader.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.