Door Arne Kattouwarnekattouw
Het parlement van Curaçao heeft op maandag 16 december een nieuwe exportfaciliteit goedgekeurd. Dit is een belangrijk nieuw product voor de internationale financiële sector te Curaçao.
In 2001 hebben de toenmalige Nederlandse Antillen afstand genomen van hun positie als belastingparadijs met de introductie van het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR). In plaats van de oude belastingfaciliteiten die uitsluitend van toepassing waren voor buitenlandse ondernemers werden nieuwe faciliteiten ingevoerd waar elke ondernemer die aan de gestelde eisen voldoet, dus ook een lokaal bedrijf, gebruik van kan maken. Wel werd een overgangsperiode toegestaan voor bedrijven die van de oude offshore faciliteiten gebruikmaakten. Die overgangsperiode duurt nog tot 2019. Veel bedrijven zijn inmiddels overgestapt naar de nieuwe mogelijkheden die met het NFR werden geïntroduceerd maar voor een aantal bedrijven waren er nog niet voldoende aantrekkelijke alternatieven. Deze bedrijven zouden dan ook mogelijk, in het zicht van het einde van de overgangsregeling, hun bedrijfsactiviteiten gaan verplaatsen naar andere jurisdicties waarmee schade zou worden toegebracht aan Curaçao als internationaal financieel centrum. Dit zou ook een nadelige invloed hebben op de financiële situatie van Curaçao door een terugloop van de belastingopbrengsten uit deze activiteiten. Deze bedrijven worden nu veelal belast naar een tarief van 2,4 tot 3 procent. Onder het nieuwe exportregime zal de belastingdruk uitkomen op ongeveer 4 procent.
Het nieuwe exportregime biedt nu een alternatief voor een groot deel van de bedrijven die nog van de overgangsregeling gebruikmaken. Een van de twee belangrijkste voorwaarden om van het nieuwe regime gebruik te kunnen maken is dat 90 procent of meer van de activiteiten van het bedrijf gericht is op het buitenland. De tweede belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een reële aanwezigheid van het bedrijf op Curaçao die passend is bij de aard en omvang van de activiteiten van het bedrijf. Verder is in de wet opgenomen welke activiteiten zijn toegelaten. Dit is echter breed geformuleerd. Toegelaten zijn:
- export van goederen en producten;
- internationale handel en dienstverlening;
- opslag en bewaring van goederen ten behoeve van internationale handel
- reparatie en onderhoud welke op Curaçao worden uitgevoerd op goederen die voor dat doel naar hier zijn vervoerd en die na afloop weer worden uitgevoerd;
- reparatie- en onderhoudsdiensten die in het buitenland worden uitgevoerd;
- financiële dienstverlening waaronder het verstrekken van leningen, alsmede het ter beschikking stellen van intellectuele eigendomsrechten, houdsteractiviteiten en het lidmaatschap van coöperaties;
- andere dienstverlening ten behoeve van buitenlandse cliënten.
Er zijn ook enkele activiteiten die expliciet worden uitgesloten van het nieuwe regime. Deze zijn vergelijkbaar aan die welke ook gelden voor de e-zone. Het gaat daarbij om het voeren van de directie over vennootschappen die op Curaçao zijn gevestigd en andere daarmee verband houdende trustactiviteiten, alsmede diensten van notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en daarmee overeenkomende dienstverlening.
Het nieuwe regime biedt enerzijds een duurzame oplossing voor bedrijven die nu nog van de overgangsregeling van het NFR gebruikmaken om ook in latere jaren op Curaçao gevestigd te kunnen blijven. Anderzijds biedt het regime nieuwe mogelijkheden voor de internationale financiële sector om bedrijven aan te trekken. Het regime is concurrerend en voldoet aan de internationale tendens waarbij om fiscaal geaccepteerd te worden in meerdere mate eisen worden gesteld aan een reële aanwezigheid van lichamen in het land van vestiging. Uit de toelichting op het exportregime valt af te leiden dat voor de bepaling van de reële aanwezigheid vergelijkbare criteria zullen worden gehanteerd als die welke bijvoorbeeld ook Nederland toepast bij aldaar gevestigde lichamen die zich met internationale dienstverlening bezighouden.
Naast het exportregime heeft het parlement van Curaçao op dezelfde dag ook een initiatiefwetsvoorstel van de Staten goedgekeurd met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen Dat wetsvoorstel is erop gericht om Curaçao aantrekkelijker te maken voor verzekeringsmaatschappijen die internationaal actief zijn, waaronder de zogeheten captive verzekeringsmaatschappijen, veelal lichamen die deel uitmaken van een multinational en die zich bezighouden met het verzekeren van de wereldwijde risico's van deze multinational. Nu dit voorstel is goedgekeurd zal het eerst nog door de ministerraad moeten worden goedgekeurd en ook zal de Raad van Advies er nog een oordeel over moeten geven. De verwachting is echter dat dit voorstel toch op korte termijn in werking zal treden. Het exportregime zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar worden gepubliceerd en dan per 1 januari 2014 in werking treden.

Arne Kattouw is van het Bureau Vaktechniek van PwC Tax Dutch Caribbean op Curaçao.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.