Al het nieuws

Aansluiting nieuwe hotels op riool niet goed verlopen

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - In een open brief aan de regering-Wever-Croes, de Staten van Aruba en andere stakeholders vraagt Jurgen van Schaijk, directeur-eigenaar van Manor Beach Resort op Aruba dringend de aandacht voor de ontwerp-Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie, alsmede noodmaatregelen ter voorkoming van een ramp met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Bubali en spoedeisende bouw van een nieuwe RWZI met gelijktijdige vaststelling van geurbelastingsnormen.

Bubali2,,Aruba is booming, reeds decennialang. Helaas heeft er louter oog bestaan voor de lusten hiervan, en niet ook voor de lasten. Eén van die lasten betrof de RWZI te Bubali. Vanwege de enorme groei was het cruciaal om deze goed te onderhouden en de capaciteit ervan uit te breiden. Dat gebeurde echter niet; er bestond simpelweg een onwil om hiervoor toereikende publieke middelen ter beschikking te stellen.”
Jarenlang werd volgens de hotelier - die al diverse rechtszaken won - door opeenvolgende regeringen volkomen genegeerd dat het aansluiten van onder andere nieuwe hotels op het riool enerzijds en onderhoud en uitbreiding van de capaciteit van de RWZI anderzijds ‘twee kanten van dezelfde medaille waren’. ,,Er is evident sprake geweest van grof mismanagement met dramatische gevolgen voor de volksgezondheid, de natuur en het milieu.”
Nu is voorgesteld om de RWZI te privatiseren. Dit is onderdeel van de recent aan de Staten aangeboden ontwerp-Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie. ,,Alhoewel wij deze privatisering toejuichen, zijn onze zorgen onverminderd zéér groot”, aldus Van Schaijk.

‘Via Bubaliplas onbehandeld rioolwater in zee’
De privatisering van de RWZI is allesbehalve een totaaloplossing, stelt Van Schaijk verwijzend naar het recente advies van de Raad van Advies. ,,Het staat vast dat er veel meer nodig is om ernstige stank- en vliegenoverlast te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de gezondheid van toeristen en de bevolking niet in gevaar blijft.” Er wordt volgens hem ‘op dit moment nota bene - via de Bubaliplas - nagenoeg onbehandeld rioolwater geloosd in de zee, tussen Eagle Beach en Palm Beach’, hetgeen ‘uiteraard een drama is voor de volksgezondheid’. Dit is al vele keren aangetoond - onder andere in het Carmabi-rapport - evenzo wordt nagenoeg onbehandeld water geloosd in de Bubaliplas en de overige saliñas, zijnde zogenaamde Ramsar-gebieden, ‘met grote onherstelbare schade aan natuur en het milieu’. ,,De overheid zou zich hiervoor moeten schamen. Iedere vorm van overlast door de RWZI dient onmiddellijk de kop te worden ingedrukt.”
Met zijn brief wordt aandacht gevraagd voor wat daartoe dan nog meer nodig is. Dit betreft naar de mening van Van Schaijk vier aspecten, die allemaal dienen te worden meegenomen in de ontwerp-Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie: het nemen van een pakket van noodmaatregelen ter beperking van de overlast voor de periode totdat er een nieuwe RWZI is gebouwd; de spoedeisende bouw van een nieuwe RWZI met een capaciteit van minimaal 15.000 kuub op een nieuwe locatie, of anders op de huidige locatie onder toepassing van stringente voorwaarden (dat wil zeggen toepassing van specifieke ontwerpspecificaties ter voorkoming dan wel minimalisering van geuremissie); het zeker stellen van de financiering van de investeringen die in verband met al het voorgaande op korte termijn noodzakelijk zijn alsmede de reguliere jaarlijkse onderhoudskosten; en de vaststelling van geurbelastingsnormen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.