Al het nieuws

Cft: Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 blijven belastingbaten significant achter

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Vanwege het economisch herstel en daarmee het aflopen van de coronasteunmaatregelen per 1 oktober jongstleden en de onderbesteding in goederen en diensten, verwacht het Cft dat Sint Maarten een aanzienlijk lager tekort realiseert.

F07 SXM Lager tekortHet maximaal toegestane tekort voor Sint Maarten, op basis van de verstrekte liquiditeitssteun, bedraagt 174 miljoen. De Uitvoeringsrapportage tot en met het derde kwartaal (tot en met september) toont een tekort van 106 miljoen.
Sint Maarten begrootte dit jaar 123 miljoen aan lasten voor steunmaatregelen. Echter, op basis van de derde Uitvoeringsrapportage verwacht Sint Maarten nu slechts 59 miljoen aan lasten voor coronasteunmaatregelen te realiseren.
Het College financieel toezicht (Cft) wijst erop dat het van belang is dat de verstrekte subsidies tijdig vastgesteld worden en dat de rechtmatigheid wordt getoetst, zodat eventueel te veel uitgekeerde subsidies teruggevorderd kunnen worden. Het Cft heeft Sint Maarten geadviseerd om 1 december als deadline te stellen voor het kunnen aanvragen van de loonsubsidie tot oktober 2021.
Op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) dient Sint Maarten uiterlijk 15 december aanstaande de begroting voor 2022 te hebben vastgesteld. ,,Het Cft acht het van belang dat Sint Maarten de aangepaste begroting 2022 vaststelt, zodat de regering tijdig het mandaat verkrijgt om de begroting uit te voeren.”
Voorts adviseerde het Cft onder andere om de begrote baten aan te passen op basis van het verwachte realisatieniveau van 2021 en om de begrote lasten neerwaarts bij te stellen. ,,Om de tekorten in de zorgsector niet verder te laten oplopen, verzoekt het Cft de maatregelen zoals de introductie van generieke medicijnen nu te nemen.”
In het kader van het financieel beheer wordt er inmiddels uitvoering gegeven aan drie projecten: de analyse van de werkprocessen, de analyse van het begrotingsproces en de opschoning van de administratie en de balans.
Het Cft adviseert om tijdig personeel vrij te maken voor de ondersteuning van de uitvoering van de drie projecten en alles in werking te stellen om de gestelde deadlines te behalen. Ook adviseert het Cft Sint Maarten om in overleg te treden met de TWO (Tijdelijke Werkorganisatie, de voorganger van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, Coho), zodat Sint Maarten kan beschikken over voldoende capaciteit.
De realisatie van de baten is in 2021 licht verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal van coronacrisisjaar 2020. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 echter, blijven de totale baten in 2021 beduidend achter (namelijk 47 miljoen). De baten tot en met het derde kwartaal zijn wel in lijn met de begroting 2021 (realisatie 76 procent).
In recente gesprekken gaf Sint Maarten aan in het vierde kwartaal ‘een sterk herstel’ te verwachten, met name aangejaagd door een sterk herstel van het cruise- en verblijfstoerisme. Het Cft verwacht dan ook dat de batenrealisatie voor het gehele jaar 2021 zal uitkomen boven begroting (372 miljoen).
De belastingbaten tot en met het derde kwartaal blijven licht achter bij de begroting 2021. In vergelijking met 2020 is er tot en met het derde kwartaal een minimale groei waargenomen, en zijn de totale belastingopbrengsten nagenoeg gelijk. ,,Dit is in overeenstemming met het beeld dat het toerisme op Sint Maarten in de eerste drie kwartalen een langzaam herstel liet zien,” aldus het Cft in een recente brief aan minister Irion Ardwell van Financiën.
Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 blijven de belastingbaten significant achter (44 miljoen). Dit is met name vanwege een lagere gerealiseerde baten van accijnzen, loonbelasting en belasting op bedrijfsomzetten. De stand van de overige baten is gebaseerd op een onvolledige administratieve verwerking, merkt Cft op.
,,Vanwege tekortkomingen in de administratieve organisatie van Sint Maarten, blijkt het niet mogelijk de overige baten verder op te splitsen naar de juiste belastingsoorten.” Het Cft herhaalt zijn advies om de administratieve beperkingen op te lossen, zodat alle baten juist gealloceerd kunnen worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.