De Democratische Partij (DP) is uiterst bezorgd over de manier waarop thans met een fundamenteel onderwerp zoals de Staatsregeling, voor het autonome land Curaçao wordt omgegaan. Er bestaat mogelijk enige verwarring omtrent de begrippen constitutie, grondwet en staatsregeling voor Curaçao.
De rechtsregels die de gezagsfunctie organiseren en er de werkingssfeer van afpalen noemt men samen ‘constitutie’. Die constitutie hoeft niet te zijn opgeschreven of in één basiswet te zijn vastgelegd.
Voor de Nederlandse Antillen staat de constitutie als verzamelnaam voor de volgende documenten:
-     het Statuut,
-     de Staatsregeling (de feitelijke grondwet van de Nederlandse Antillen)
-     een enkel artikel uit de Nederlandse Grondwet.
De Erna (Eilandenregeling) waarin de verdeling van de bevoegdheden tussen de eilanden onderling is geregeld als onderdeel van de constitutie, komt te vervallen voor het autonome land Curaçao. De nieuwe Staatsregeling, thans voor het Land Curaçao, behoort de toekomstvisie van Curaçao aan te geven, en tevens een weergave te zijn van de bestaande situatie en de gewenste wijzigingen. Die wet dient een weerspiegeling te zijn van de volkswil, en mag niet ontaarden in gelegenheidswetgeving. Het is een visiedocument en mag nimmer de indruk wekken als het ware in een ‘onderonsje’ opgesteld te zijn.
Als voorbeeld kan de Magne Charta uit 1215 dienen, evenals de U.S.Constitution in de Verenigde Staten.
De Democratische Partij stelt ten aanzien van de inhoud van de Staatsregeling  twee aandachtspunten aan de orde.
1) Op 11 juni vindt in de Eilandsraad wederom behandeling van de ontwerp-staatsregeling plaats. De eerste keer liep deze vast op kanttekeningen van de oppositie, m.b.t. het ontbreken van een voorziening t.a.v. de schorsing van een verdachte van criminele acitiviteiten, waarmee deze uitgesloten zou worden van deelname aan het parlement. Wij moeten, teneinde behoorlijk bestuur te kunnen garanderen, ons nu richten op de toekomst van het land Curaçao en daartoe een ondubbelzinnig standpunt innemen. 
2) Wanneer kan iemand er aanspraak maken een Curaçaoenaar (Yu’i Korsou) te zijn? De definitie van een Curaçaoenaar wordt in de Staatsregeling niet gegeven, terwijl men er al decennia lang over discussieert. De DP meent, dat het hoogste tijd is, dat in de Staatregeling duidelijkheid wordt gegeven omtrent de volgende vraagstellingen.
Ter orientatie: met betrekking tot het Nederlanderschap wordt in de Nederlandse  grondwet in art. 2 verwezen naar (de regeling ervan in) art. 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
-   Kunnen wij klakkeloos de formulering uit dit artikel toepassen, of houden wij vast aan het huidige gewoonterecht, waarbij een kind, geboren op Curaçao uit Nederlandse ouders als Yu’i Korsou aangemerkt wordt en te allen tijde het recht heeft zich zonder vergunning (weer) op Curaçao te vestigen? De DP is in ieder geval voorstander van een dergelijke vastlegging.
-   Ten tweede: hoe lang moet iemand Curaçao als hoofdverblijf hebben gehad, wil diegene als Yu’i Korsou aangemerkt worden. Wat is daartoe een reële periode... 20 jaar? De DP is i.c. eveneens voorstander van een vastlegging daartoe.
-  Verder moet er rekening gehouden worden met verschillende situaties, zoals die, betreffende kinderen die op Curaçao worden geboren, maar van wie de ouder(s) illegaal in het land verblijven. Ook hiertoe dient duidelijke wetgeving opgesteld te worden om mogelijke problemen m.b.t. uitzetting te voorkomen.
Tot slot: Het is nu meer dan ooit het moment om voortvarend te handelen en bijtijds een bijdrage te leveren tot wijzigingen en invullingen in de Staatsregeling, waarmee de toekomst van het autonome land Curaçao gediend is.
Het is tevens de gelegenheid bij uitstek om van de Staatsregeling een modern, innovatief document te maken, dat als voorbeeld kan dienen voor de zich steeds sterker globaliserende wereld.
Daar dit niet lijkt te gaan gebeuren onder het huidig politiek firmament, zou serieus overwogen moeten worden om na de ingang van de nieuwe status van het land, alsnog (binnen maximaal een jaar) dit document te herzien.  
Op dit cruciale moment doet de DP dan ook een beroep op alle politici (overheid en oppositie) om vooral niet lichtvoetig om te gaan met zulk een fundamenteel document.

Norberto V. Ribeiro, Curaçao

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.