* Belastingdienst: Desnoods stilleggen bedrijf
* Invorderingsbestand bedraagt ruim 3 miljard

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel de hoeveelheid ondernemingen die netjes hun omzetbelasting (ob) en loonbelasting van hun werknemers (lb) afdragen flink is toegenomen, geldt dit niet voor alle ondernemers. Die worden vanaf nu ‘harder aangepakt’, zo meldt Financiën.

Ontvanger,,Nog steeds zijn er ondernemers die structureel, soms jarenlang, de verschuldigde belastingen en premies niet afdragen en hierdoor hoge belastingschulden hebben opgebouwd. Voor deze groep notoire wanbetalers is een hardere invorderingsaanpak ontwikkeld.”
Dat gaat ver, zo blijkt. ,,Door naast de beslaglegging op bankrekeningen en (on-)roerende zaken tevens beslag te leggen op de bedrijfsvoorraden, wordt de bedrijfsvoering effectief - tijdelijk - stilgelegd. Het is op dat moment aan de ondernemer om in contact te treden met de Ontvanger en tot overeenstemming te komen over het voldoen van de achterstallige belastingen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dat kan de sluiting permanent zijn.”
In een toelichting wordt hieraan toegevoegd: ,,Het is nadrukkelijk niet het doel van de Belastingdienst om ondernemingen - tijdelijk - te sluiten. Het is echter ook niet uit te leggen aan de bonafide ondernemers dat er collega-ondernemers zijn die geen belasting betalen en daar structureel mee weg komen.”
Financiën legt uit dat ‘dit leidt tot oneerlijke concurrentie, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat de bonafide onderneming zijn zaak moet sluiten’. ,,De compliance-werkzaamheden zijn erop gericht een ‘level playingfield’ te creëren voor de bonafide ondernemer.”
Ob en lb betreffen belastingbedragen die van de klant en van de werknemers zijn ingehouden en die ‘niet aan de ondernemer toebehoren’. Het ministerie gaat hierin zelf een stap verder: ,,Als een onderneming structureel niet in staat is om aan de lopende fiscale verplichtingen te voldoen, dan moet ten zeerste worden getwijfeld aan het bestaansrecht van de betreffende onderneming.”
Het invorderingsbestand van de Ontvanger omvat een bedrag van nominaal ruim 3 miljard gulden aan achterstallige belastingen en premies van de afgelopen vijf jaar. ,,De grote omvang van dit invorderingsbestand heeft verschillende oorzaken, waaronder het niet tijdig en niet krachtig genoeg ingrijpen bij langdurige non-compliance. Hierdoor zijn in diverse gevallen de belastingschulden tot vele miljoenen opgelopen.”
De hardere invorderingsaanpak, inclusief - tijdelijke - bedrijfssluitingen moet hier een einde aan maken, aldus het ministerie. ,,Deze aanpak zal in alle branches worden toegepast, echter alleen indien sprake is van langdurige non-compliance en hoge belastingschulden en waar men ondanks diverse waarschuwingen - waaronder door de deurwaarder betekende dwangschriften - niet bereid is gebleken de ingehouden belastingen af te dragen.”
Sinds het aantreden van Financiënminister Javier Silvania (MFK) wordt door de Belastingdienst veel energie gestoken in het verhogen van de fiscale compliance. Hierbij ligt de focus op ondernemers die maandelijks de ingehouden omzet- en loonbelasting dienen af te dragen. In juli 2021 is door de fiscus, de douane en Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) gestart met deze compliance-werkzaamheden.
In de periode van juli 2021 tot nu toe is het aantal ondernemers dat maandelijks de verschuldigde ob afdraagt gestegen van ongeveer 4.100 tot ruim 5.500; een toename van 34,1 procent.
Het aantal werkgevers dat maandelijks de verschuldigde loonbelasting (lb) afdraagt is in dezelfde periode gestegen van 2.700 tot ruim 3.200; een stijging van 18,5 procent. ,,De toename van de tax-compliance heeft mede gezorgd voor een stijging van de belastingopbrengsten. Steeds meer ondernemers zijn gewend om maandelijks de verschuldigde belastingen en premies af te dragen”, aldus Financiën.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.