In dit scenario geen korting, wel uniformering polisvoorwaarden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de doorstart en herkapitalisatie van Ennia zal een onafhankelijke, nieuwe vennootschap - Ennia Caribe Leven (ECL) ‘nieuw’ - worden opgericht. Ook voorziet dit reddingscenario in een nieuwe holding, Ennia Caribe Holding (ECH) ‘nieuw’.

enniaHet Antilliaans Dagblad leest dat in het Hoofdlijnenakkoord, dat eerder op ambtelijk niveau werd bereikt. Op politiek niveau wordt momenteel gewerkt aan de (definitieve) invulling, waarbij met name Curaçao zich niet kan vinden in de voorwaarden en de astronomische hoogte (van 1,2 miljard gulden), omdat deze het Land in een positie manoeuvreren waarna de overheid financieel nauwelijks nog een kant uit kan.
Als de structuur van het Hoofdlijnenakkoord wordt gevolgd, zal een overdracht plaatsvinden van de volledige verzekeringsportefeuille van de oude levens/pensioenverzekeraar naar de nieuwe (ECL ‘nieuw’).
Op de lopende polissen van de 30.000 polishouders en pensioengerechtigden zullen in dat scenario géén kortingen worden toegepast (zoals wel reëel dreigt te gebeuren als er geen oplossing komt, red.), maar voor zover juridisch toegestaan wel uniformering van de voorwaarden; nodig om Ennia Leven ‘nieuw’ levensvatbaar te maken. De uniformering gebeurt door overdracht van de verzekeringsportefeuille met goedkeuring door de rechter.
Daarnaast zal sprake zijn van overdracht van de beleggingsportefeuille, deelnemingen, bedrijfsactiva en -passiva, alsmede de werknemers van de complete Ennia-Groep aan de nieuwe holding (ECH ‘nieuw’).
De tijd dringt wel (zie elders). Want voor het al door de Nederlandse ministerraad aangenomen akkoord geldt dat Curaçao, Sint Maarten en de Centrale Bank CBCS tot 30 september de tijd hebben om tot ‘bindende term sheets’ voor de kapitaalinjectie en de lening van Nederland te komen. De doorstart zelf wordt dan - zoveel mogelijk ineens - op of rond 1 januari 2024 uitgevoerd.
De lening wordt in de opzet van het ambtelijk akkoord verstrekt door Nederland aan Curaçao en Sint Maarten; de laatste twee participeren in het aandelenkapitaal in de nieuwe holding (93 procent Curaçao en 7 procent Sint Maarten, conform de verhouding waarin de pensioenverplichtingen per eiland kunnen worden toegerekend).
Hiermee verschuift de eigendom naar Curaçao en Sint Maarten, totdat de nieuwe Ennia op verantwoorde wijze in particuliere handen kan worden gebracht. Zo vindt de kapitaalinjectie in twee stappen plaats: eerst door Curaçao en Sint Maarten in Ennia Holding ‘nieuw’; en vervolgens door de nieuwe holding in Ennia Leven ‘nieuw’.
De kapitaalinjectie wordt volledig aangemerkt als vermogen ter dekking van de solvabiliteitseis. Daarmee voldoet Ennia Leven ‘nieuw’ per direct aan de solvabiliteitsvereisten (wat volgens kenners de reden is dat 1,2 miljard in plaats van een lager bedrag van 600-700 miljoen nodig is, red.).
Dat gebeurt op twee manieren. Allereerst storting op nieuw uit te geven aandelen Ennia Leven ‘nieuw’ (in een bedrag ter hoogte van 4 procent van de technische voorziening). En op de tweede plaats een achtergestelde lening voor (op dit moment nog, red.) 1,2 miljard gulden - minus de genoemde storting op de aandelen - van de nieuwe holding aan de nieuwe levensverzekeraar met een looptijd van 25 jaar, zonder amortisatie (lees: zonder regelmatige afbetaling van de schuld), tegen een rente van (voorlopig) circa 3,1 procent op jaarbasis.
Dit is wat er nu, of in elk geval tot voor kort, op tafel ligt. De definitieve voorwaarden worden opgenomen in de termsheet. Daarin staat ook dat Curaçao en Sint Maarten alle bedragen die zij ontvangen vanuit een verkoop van Ennia ‘nieuw’ en vanuit innen van de claim gebruiken om de lening van Nederland af te lossen.

Diverse verhaalprocedures
De CBCS heeft onder meer diverse verhaalprocedures aangespannen tegen de voormalige beleidsbepalers (lees: de voormalige directeuren en commissarissen) en uiteindelijke aandeelhouders van de Ennia-Groep; het gaat daarbij om aansprakelijkheid en schadevergoeding van de grootaandeelhouder (de Amerikaan Hushang Ansary) en de voormalige beleidsbepalers.
Groepsmaatschappij EC Investments (ECI) heeft het grootste aandeel in de claim en zal na overdracht van de verzekeringsportefeuille en de activa/passiva fungeren als ‘claim vehicle’ voor de claim. De noodregeling blijft op ECI ‘oud’ van toepassing.

Tijd dringt
Als het hoofdlijnenakkoord over Ennia niet vóór de herfinanciering van de covid-leningen die op 10 oktober 2023 aflopen wordt getekend, worden deze ‘coronaleningen’ aan Curaçao (911 miljoen gulden) en Sint Maarten (316,5 miljoen) omgezet in een korte herfinanciering tegen een hogere rente om zo tijd te kunnen nemen alsnog tot een oplossing te komen. Zo heeft de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) op 25 augustus laten weten. De hogere rente bedraagt dan 5,1 procent in plaats van 3,1 procent. Als deadline voor de Ennia-lening geldt 30 september (aanstaande zaterdag). Indien helemaal geen akkoord op de voorwaarde wordt bereikt geldt zelfs een rente met een lange looptijd van 6 tot mogelijk zelfs 8 procent.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.