Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Kamer van Toezicht Notariaat oordeelt dat inmiddels oud-notaris Johnny Kleinmoedig ‘ongeschikt moet worden geacht voor het uitoefenen van het notarisambt’.

derdengeldZo blijkt uit een recente beslissing, van mei 2023, in verband met een klacht van 10 november 2021. Toen de klacht werd ingediend, was Kleinmoedig - in verband met een strafvonnis van 10 september 2021, met veroordeling tot een gevangenisstraf - bij Landsbesluit van 3 november op zijn verzoek ontslag verleend, met ingang van 8 november 2021.
De Kamer komt tot de conclusie dat zijn ongeschiktheid ‘geen andere maatregel rechtvaardigt dan een voordracht tot ontzetting van het ambt van notaris’. ,,Dat de notaris inmiddels zelf ontslag heeft genomen doet daaraan niet af.”
Uit de Landsverordening op het notarisambt (LNA) volgt dat een notaris na zijn defungeren tuchtrechtelijk onderworpen blijft aan de tuchtrechtspraak ter zake van zijn handelen of nalaten gedurende de tijd dat hij als notaris werkzaam was. ,,In dit geval heeft de notaris zijn ambtsplichten zodanig geschonden, dat deze maatregel niet achterwege kan blijven”, luidt de beslissing.
De Kamer voegt er nog iets aan toe: ,,Tegelijkertijd is van belang dat derden zich realiseren dat dergelijk handelen niet wordt getolereerd en vergaande consequenties kan hebben. Dit laatste geldt ook voor andere notarissen die in de toekomst mogelijk gebruik zouden willen maken van de diensten van de notaris.”
De Kamer van Toezicht Notariaat - gevormd door twee rechters en één notaris - verklaart daarom de klacht gegrond en doet alsnog een voordracht aan het Hof van Justitie tot ontzetting van de notaris uit zijn ambt. De klacht zelf is in maart 2023 behandeld.
In de beslissing verwijst de Kamer eerst naar het strafvonnis van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao van september twee jaar geleden; daarbij is de notaris wegens het als ambtenaar opzettelijk geld verduisteren, dat hij in de bediening onder zich heeft, en van het plegen van witwassen een gewoonte maken, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden en daarnaast is hij voor de duur van vijf jaar ontzet uit het recht het ambt van notaris te bekleden alsmede het verrichten van werkzaamheden op een notariskantoor of in de notariële (advies)praktijk. Tegen het vonnis heeft Kleinmoedig hoger beroep ingesteld.
De klacht verwijst naar het vonnis en stelt dat er aanwijzingen zijn dat de notaris ‘zijn ambtsplichten heeft verwaarloosd’ dan wel ‘zich schuldig heeft gemaakt aan enig handelen of nalaten’ in strijd met de zorg die de notaris behoort te betrachten ten opzichte van degene ten behoeve van wie de notaris optreedt of aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.
Kleinmoedig had het volgende verweer. Sinds zijn benoeming tot notaris in 1999 tot 2011 voerde hij samen met een andere notaris zijn notarispraktijk en met hem heeft hij afgesproken dat die ander zich met de financiën zou bezighouden en hij met de klanten en het passeren van akten. De bedoeling van Kleinmoedig was om meteen een administratie te hebben waarmee hij ‘met een druk op de knop’ zou weten hoe het kantoor ervoor stond. Dat is niet gelukt. Na vergeefse pogingen daartoe is vanaf het derde jaar een administratrice in dienst genomen. Zij is gebleven tot juli 2022.
Ondanks inspanningen van de administratrice en een externe accountant zijn sinds 2016/2017 geen jaarrekeningen opgemaakt. De administratrice bereidde altijd de overmakingen van kantoor- en/of derdengeldenrekeningen voor en voerde deze uit. Indien er getekend moest worden, werden de door de administratrice opgestelde overschrijvingsformulieren of cheques door haar, achteraf, aan de notaris voorgelegd die deze tekende. Pas sinds het vertrek van de administratrice in 2022 voert de notaris zelf de administratie. Tot zover zijn verweer.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).