Voorwaarde gemachtigde regering van tafel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçao Medical Center (CMC) ontvangt 19,6 miljoen gulden aan liquiditeitssteun van het Land ter dekking van onder andere de gemaakte zorgkosten voor onverzekerden over de periode van 2019-2022.

cmcZo is gisteren officieel bekendgemaakt. Hiermee krijgt het noodlijdende ziekenhuis de nodige financiële ademruimte. In eerste instantie, nog deze maand, gaat het om 40 procent van het uitstaande bedrag en dat komt overeen met 8 miljoen gulden, daarna volgen tot en met september nog drie aanvullende tranches.
In het verleden is door de directie van CMC aan de verschillende ministers van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) kenbaar gemaakt dat de zorgkosten met betrekking tot ‘onverzekerden’ door het Land moesten worden gedragen. De kosten over de jaren vanaf november 2019 - toen het CMC de deuren opende - tot en met 2022 waren inmiddels opgelopen tot 19,6 miljoen. Per 10 maart jongstleden zijn kosten voor onverzekerden voor 2023 inmiddels al opgelopen tot 1,5 miljoen. Bij elkaar dus ruim 21 miljoen.
,,De voorgaande ministers van GMN hebben dit onderwerp in diverse vergaderingen van de Raad van Ministers besproken, maar dit heeft nooit eerder geleid tot het aanpakken hiervan middels nieuw beleid en/of (tijdelijke) compensatie aan het CMC”, aldus de persverklaring van gisteren.
De vorige week afgetreden minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) heeft dit onderwerp volgens de zittende regering ‘wel opgepakt en opgenomen in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-entiteiten’ dat door het Land en CMC op 19 oktober 2022 is overeengekomen.
De ‘deal’ van 19,6 miljoen is gerealiseerd na interventie door haar partijgenoot minister Javier Silvania, die sinds ruim een week naast Financiën ook belast is met de portefeuille Gezondheid.
Aan de uitbetaling van de tranches - de ene keer aangeduid als ‘voorschotten’ en de andere keer als ‘ter dekking van gemaakte kosten’ - heeft de regering wel voorwaarden gesteld. Maar, opvallend, níét langer de voorwaarde die premier Gilmar Pisas (MFK) in zijn brief van 8 maart aan CMC nog stelde aan verstrekking van extra geldelijke steun, namelijk ‘aanwijzing van een gemachtigde van de regering die de uitgaven vooraf fiatteert’. Deze vorm van ondercuratelestelling was voor de raad van bestuur (RvB) van CMC dan ook onacceptabel.
De steun bestaat uit 8 miljoen in maart; gevolgd door 4 miljoen in mei; nog eens 4 miljoen in juli; en het resterende bedrag van 3,6 miljoen in september. Wanneer het bedrag aan zorgkosten onverzekerden in 2023 wordt ‘terugbetaald’ is nog niet bekendgemaakt.

Negen voorwaarden op een rij
Voor ‘de compensatie van de kosten voor de jaren 2019-2022’, aldus de persverklaring, is het volgende met het bestuur van CMC overeengekomen en gisteren goedgekeurd door de Raad van Ministers. ,,Bij het bepalen van de voorschottranches is rekening gehouden met de liquiditeitsbehoefte van het CMC in 2023.”
Het gaat om de volgende voorwaarden:

  1. Gedurende het jaar 2023 worden alle salarissen betaald;
  2. Gedurende het jaar 2023 mag de electieve zorg niet worden stopgezet;
  3. Gedurende het jaar 2023 voldoet het CMC aan alle fiscale verplichtingen (inclusief sociale premies);
  4. De voorschotten mogen enkel worden aangewend ter betaling van de noodzakelijke medische-/zorgkosten;
  5. De besteding van de verstrekte voorschotten zullen vooraf worden gecontroleerd overeenkomstig de met het bestuur van CMC gemaakte afspraken;
  6. Het CMC verstrekt maandelijks een crediteurenlijst aan het ministerie van Financiën;
  7. Het CMC verzendt maandelijks een geactualiseerde liquiditeitsprognose 2023 per de 30e van de opvolgende maand naar het ministerie van Financiën. Hieruit moet zowel de prognose als de realisatie van die maand blijken inclusief een toelichting van het verschil. De geactualiseerde liquiditeitsprognose zal geen invloed hebben op het maximale voorschot van 19,6 miljoen;
  8. Het CMC draagt actief bij aan de afronding van de punten in het hoofdlijnenakkoord;
  9. Het CMC draagt actief bij aan de totstandkoming van de Huisartsenpost (HAP);


,,Hiermee heeft de minister van GMN en tevens minister van Financiën, Silvania, een oplossing gecreëerd voor het nijpende liquiditeitstekort van het CMC”, aldus de uitgebrachte verklaring.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.