Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vader en dochter Ansary hebben, samen met andere ex-bestuurders, ‘gezorgd dat Ennia werd leeggezogen’. Zo concluderen de advocaten van Ennia-verzekeringsgroep, die in verband met de noodregeling sinds medio 2018 wordt bestuurd door de Centrale Bank CBCS.

F11 Ennia advocaten van De Brauw NEW,,Zij hebben grenzeloze hebzucht tentoongespreid voor eigen gewin en het bekostigen van een extravagante levensstijl. Maar veel belangrijker: zij hebben daarbij de belangen verkwanseld van Ennia en haar verzekerden.” Dat is volgens de advocaten, van De Brauw uit Nederland en het Curaçaose kantoor Ox&Wolf, één perspectief op deze bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, die in eerste aanleg werd gewonnen door Ennia/CBCS.
Op de tweede dag in hoger beroep, dat deze week plaatsvindt, staat de advocaat die het woord voert ook stil bij ‘het andere perspectief’; dat van Ennia en van de verzekerden. ,,Het woord ‘leeggezogen’ gebruikte ik niet lichtvaardig. Keer op keer bestaan Ansary cum suis (met de zijnen, red.) het om te doen alsof er weinig aan de hand is. Dat is niet zo. Tienduizenden mensen vertrouwen op Ennia voor het financiële fundament van hun levenswandel. Ennia heeft dus grote verplichtingen tegenover de verzekerden, die zij wil nakomen.”

Het solvabiliteitstekort van Ennia beloopt meer dan een miljard gulden. ,,Geen wonder”, aldus het pleidooi van Ennia/CBCS: ,,Ansary stopte niet 100 miljoen gulden extra in Ennia, zoals hij had beloofd. Hij stopte er een stuk grond in (Mullet Bay op Sint Maarten, red.) dat vervolgens op papier telkens meer waard werd, waardoor hij ongelooflijk grote sommen geld uit Ennia kon trekken.”
En over een ander groot actief, de deelneming van Ennia in Stewart & Stevenson (S&S), de Amerikaanse onderneming die Hushang Ansary zelf had opgericht, stelt het advocatenteam namens Ennia/CBCS: ,,Die speelde hij zo uit dat Ennia de belegging die Ansary al lang op het oog had voor het leeuwendeel financierde, maar hij er zelf vandoor ging met het leeuwendeel van de winst.”

Tegenover de drie speciaal voor deze zaak uit Nederland overgekomen rechters: ,,De combinatie van die dingen zuigt een verzekeraar leeg. De problemen zijn dus groot en zij zijn acuut.” De raadslieden leggen uit: ,,Ennia heeft zich tot de rechter gewend om bescherming te vragen ten behoeve van zichzelf en, uiteindelijk nog belangrijker, de verzekerden. Het evenwicht tussen de perspectieven moet worden hersteld. Ennia vraagt u daarom met klem om voortvarend arrest te wijzen, in de hoop en de verwachting dat uw Hof de gedaagden zal verplichten om alle schade te vergoeden. Alleen dan kan Ennia de verzekerden geven waar zij op hun beurt recht op hebben.”
Al in haar inleiding begon de gemachtigde van Ennia en CBCS met ‘twee perspectieven’. ,,De zaak die vandaag wordt behandeld door uw Hof raakt Curaçao, buureilanden en hun bewoners diep. Voordat wij ingaan op de precieze inhoud van de zaak en juridische overwegingen, willen wij met u doornemen wat is voorgevallen. Dat kan vanuit twee perspectieven.”

Het eerste perspectief is volgens het advocatenteam ‘te kijken naar de kwestie alsof wij over de schouder meekijken met Ennia en - nog belangrijker - haar polishouders’. En anderzijds het perspectief ‘alsof wij meekijken over de schouder van Ansary en de andere personen die in deze procedure worden aangesproken’.

Het gaat naast de 95-jarige in Houston woonachtige Amerikaan Hushang Ansary en zijn 56-jarige in Los Angeles wonende dochter Nina Ansary om de volgende gedaagden: oud-ceo Ralph Palm, voormalig mededirecteur Abdallah Andraous en eveneens ex-ceo Gijsbert van Doorn (laatstgenoemde staat nog altijd voor de rechter, maar won in januari een vrijwaringszaak tegen Hushang Ansary).
,,Ennia is een groep met systeemrelevante verzekeraars”, aldus de gemachtigde namens Ennia/CBCS. ,,Dergelijke instellingen zijn niet uitsluitend of vooral op aarde voor zichzelf, of voor hun aandeelhouders. Zij spelen een hele belangrijke rol in het financieel systeem en in de samenleving. Mensen vertrouwen hun financiële belangen toe aan dergelijke instellingen, en vertrouwen op hen voor het financiële fundament onder hun levensweg.”

‘Situatie Ennia stemt niet vrolijk’
,,De situatie waarin Ennia zich bevindt, stemt niet vrolijk”, aldus de gemachtigden in hun pleidooi namens Ennia en de CBCS. Het Gerecht heeft medio 2018 op verzoek van de Centrale Bank de noodregeling uitgesproken. Na het uitspreken van de noodregeling is ‘met man en macht gewerkt’ aan het op orde brengen van de administratie van Ennia, inclusief de jaarrekeningen over de jaren dat Ansary cum suis de scepter over Ennia zwaaiden.
Bij akte van 22 november 2022 heeft Ennia jaarrekeningen van Ennia Caribe Investment (ECI), Ennia Caribe Holding (ECH) en de verzekeraars (Schade, Zorg en Leven) overgelegd over 2017 en 2018. ,,Uit die verslaggeving blijkt dat sprake is van een enorm solvabiliteitstekort.”

De geconsolideerde jaarrekening van ECH over 2018 laat dat zien. In 2018 was op groepsniveau sprake van een negatief eigen vermogen van 729 miljoen gulden. In 2006, vóór het aantreden van Ansary, was er nog sprake van een positief eigen vermogen van 31,5 miljoen. ,,Het verschil tussen het op grond van de toepasselijke richtlijnen minimaal benodigde eigen vermogen en het daadwerkelijk aanwezige eigen vermogen was in 2018 opgelopen tot meer dan een miljard gulden” (namelijk 729 miljoen plus 272 miljoen aan ‘total solvency requirements’, red.).

,,En wie treft dat? De grootste van de verzekeraars is Ennia Caribe Leven, dat onder andere levensverzekeringen en pensioenen verschaft. Het vaste overheidspensioen op Curaçao is zeer beperkt. De maximale aov-uitkering (algemene ouderdomsverzekering, soortgelijk aan de Nederlandse aow) is slechts 862 (ongeveer 480 dollar) per maand per persoon. De objectieve armoedegrens van een tweepersoonshuishouden op Curaçao per 2018 is 1.871 gulden per maand, en de subjectieve armoedegrens 1.972 per maand. Zo rond de 1.100 dollar dus om met twee mensen de maand door te komen. Een echtpaar komt zonder aanvullende gelden dus onder de armoedegrens. Uitkeringen zoals die bij Ennia vaak zijn verzekerd, brengen de verzekerden daar niet ver boven.”

Het aanvullende pensioen via Ennia is voor veel mensen ‘noodzakelijk om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien’, aldus de advocaten van Ennia/CBCS, of dat van de mensen die van hen afhankelijk zijn. Van het aantal pensioenen dat op dit moment wordt uitgekeerd aan polishouders, vindt het leeuwendeel - meer dan twee derde - plaats aan polishouders die 1.000 gulden (ongeveer 560 dollar) per maand ontvangen, of minder. ,,Deze uitkering is voor die mensen geen extraatje, maar een noodzakelijke bron van inkomsten om zichzelf en anderen te kunnen onderhouden.”
De gemachtigden van Ennia/CBCS: ,,Dát is dus het perspectief als wij meekijken over de schouder van Ennia: een enorm deel van een toch al niet zeer welvarende bevolking dreigt veel minder te kunnen besteden aan heel gewoon levensonderhoud door een financieel tekort bij Ennia, of zakt zelfs door de armoedegrens.

,,Dan dat andere perspectief, als wij over de schouder van Ansary en de zijnen meekijken. Het is ook alleen dat perspectief dat wij maandag hoorden langskomen. Hushang Ansary ziet de procedure als ‘very stressful for me’, en Nina Ansary beklaagt zich over wat er voor haar op het spel staat. Dat is ongetwijfeld waar, maar ook weinig relevant als het perspectief van verzekerden wordt beseft.”
Ten tijde van zijn overname van Ennia rond de jaarwisseling 2005-2006 beloofde Ansary om 100 miljoen gulden extra kapitaal te storten, ‘emphasizing that the Company cannot be a significant player in the insurance business without a significant base’.

,,In plaats daarvan bracht hij een aandeel in een braakliggend stuk land op Sint Maarten in - Mullet Bay - dat SunResorts zelf had aangekocht voor 2,2 miljoen dollar. Dat groeide door papieren waardestijgingen uit tot het grootste actief op de balans. De aldus opgeblazen balans werd vervolgens gebruikt als excuus om echte waarden aan Ennia te onttrekken, door het doen van onttrekkingen en het maken van buitensporige kosten.”

Ennia investeerde daarnaast een groot bedrag - ‘dit keer wél in geld’ - in een volgens de Centrale Bank ‘risicovolle investering’. ,,Ansary persoonlijk had vlák voor de overname van Ennia al overeenkomsten gesloten tot aankoop van activa en passiva van S&S Inc. Die plaatste hij uiteindelijk in een vennootschap die hij zelf oprichtte, genaamd Stewart & Stevenson LLC. Hushang en Nina Ansary waren leden van de board van die vennootschap. Ennia droeg het leeuwendeel bij van de financiering van het eigen vermogen van Stewart & Stevenson. Kort en goed: Ansary trok aan de touwtjes bij Ennia, bij mede-investeerder Parman, en bij Stewart & Stevenson. Stewart & Stevenson verkocht haar investering in 2017 met grote winst. Ansary cum suis slaagden erin om de structuur zo op te tuigen dat de uiteindelijke verkoopopbrengst slechts voor een klein stukje aan EC Investments (lees: Ennia, red.) werd betaald. Het leeuwendeel kwam terecht bij Ansary (via Parman) en Nina Ansary.”

Nog steeds niet genoeg
En ‘nog steeds was het niet genoeg’, vervolgt het advocatenteam. ,,Zelfs het gedeelte van de verkoopopbrengst dat aan EC Investments was uitbetaald, zo’n 250 miljoen dollar, probeerde Ansary naar zich toe te trekken. EC Investments zegde toe om een bedrag van 250 miljoen dollar over te maken aan Parman Enterprises - de nieuwe naam van Stewart & Stevenson LLC, waar Hushang en Nina Ansary aan het roer stonden.”
De vorm die zij daarvoor kozen was een investeringsovereenkomst, bestaande uit ‘welgeteld één pagina’. De letterlijke tekst daarvan staat in het pleidooi. ,,Ansary onttrok langs die weg nog eens 100 miljoen dollar aan ECI, daags voor het uitspreken van de noodregeling. Dat kwam later terug: voor de helft vanaf de privérekening van Ansary.”

Beloningen
,,In de jaren van het bewind van Ansary en de zijnen lieten zij enorme beloningen uitkeren. Zeer vele vluchten werden per privéjet genoten op kosten van Ennia, naar oorden als de Bahama’s, waar Ennia niets te zoeken heeft, door gasten zoals Henry Kissinger, Mitt Romney en allerlei familieleden van Ansary waarmee Ennia niets te maken heeft. De uitgaven ten laste van Ennia kenden nauwelijks grenzen.”

De advocaten van Ennia/CBCS bespraken wat te zien is als ze rondkijken op weg van en naar het vliegveld, of op weg tussen het gerechtsgebouw en de plaats waar de aanwezigen in de rechtszaal, waaronder de rechters, verblijven. ,,Gewone mensen, die het vaak niet erg breed hebben. De verzekerden van Ennia. Maar gaat u naar Washington, dan ziet u iets anders. Misschien wandelt u op The Mall, met het Capitool achter u en het Witte Huis aan uw rechterhand. U loopt door, de trappen op van het Lincoln Memorial, waar Martin Luther King zijn ‘I Have A Dream’ toespraak hield. Een prominente plek. En wat ziet u dan, als u vanaf dat Memorial naar rechts kijkt? Het dak van het United States Peace Institute. Hoe wordt dat dak genoemd? De Ansary Peace Dove. Op internet circuleren plaatjes zoals die hierboven van de maquette die in de hal staat met, jawel, dank aan ‘the Hushang Ansary Foundation’. Wie betaalde dit dak? Ennia. Hoeveel betaalde Ennia? 6,5 miljoen dollar.”

Na een korte pauze: ,,Dit verschil in perspectief is uiteindelijk waarom wij hier staan. Gewone mensen op dit eiland hebben hun geld toevertrouwd aan Ennia. Ennia stond onder leiding van Ansary en anderen die in deze procedure worden aangesproken. Zij hebben de belangen van Ennia en haar verzekerden verkwanseld. En hun eigen belangen vooropgesteld, die van Ansary in het bijzonder. Door een vooropgezet plan hebben zij Ennia volledig leeg getrokken.”

Feel secure!
Tienduizenden mensen zijn bij Ennia verzekerd, benadrukken de advocaten. ,,Dat is nogal wat, want Curaçao heeft ongeveer 150.000 inwoners. Gewone mensen, die het vaak niet erg breed hebben. Ennia bood aan hen verzekeringen aan om hun financiële situatie te borgen. Bovenal: voor levensverzekeringen en pensioenen. In de woorden waarmee Ennia zich aanprees in de tijd dat Ansary en de zijnen aan het roer stonden: ‘Ennia. Voel je zeker!’ Of ‘Ennia. Feel secure!’.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.