Copda en Asogas: Overheid handhaaft niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Beide pomphoudersverenigingen - Copda en Asogas - zijn een rechtszaak begonnen in verband met de volgens hen ‘illegale bouw’ van een nieuw benzinestation bij de ingang naar de landfill te Mal Pais.

PompMalpaisDe constructie is al vergevorderd, maar nog doet het Land (lees: deze en de vorige regering) niets. Dat is, zo weet het Antilliaans Dagblad, in verband met het kort geding afgelopen week naar voren gekomen.
St. Helena Pompstation nv, Pabow Real Estate bv en Three Stars Private Foundation met - volgens Copda en Asogas - Abdul Sebier Attaf als achterligger ‘hebben met elkaars medeweten en goedvinden op genoemde locatie langs de Weg naar Westpunt illegaal gebouwd, in strijd met een hen welbekend vestigingsbeleid en zonder de overige nodige vergunningen, waarbij zij ook zo vrij zijn geweest om openbare grond illegaal te gaan occuperen’.
Aldus advocaat Achim Henriquez namens Curaçao Oil-Products Distributors Association (Copda) en de Asosiashon di Doñonan di Pomp di Gasolin (Asogas).
De handelingen van Attaf en diens bedrijven zijn onrechtmatig jegens Copda en Asogas nu deze kennelijk ‘bewust tegen de regels in een preferente concurrentiepositie proberen te bemachtigen op illegale wijze’.
,,Als alle leden van Copda en Asogas ook maar gingen doen wat deze drie gedaagden doen, dan was het hek van de dam in de markt van pompstations.”
Het is niet voor niets, zo vervolgt de raadsman, dat er een moratorium is vastgesteld voor pompstations en het is ook niet voor niets dat er een straal van vijf kilometer aangehouden moet worden tussen pompstations. Geen van beide zaken is hier in acht genomen, los van het feit dat alle nodige vergunningen ontbreken en voorts het bouwwerk op zichzelf al ‘absoluut niet voldoet aan de veiligheidseisen’ die gelden voor pompstations.
,,Indien het station operationeel zou worden en er zou daar een brand uitbreken of anderszins een explosie plaatsvinden, dan zou dat - wederom - een fatale ramp worden, simpelweg omdat de bouwwerken niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen.”
De advocaat gebruikt het woord ‘wederom’ bewust omdat St. Helena een vennootschap is die voorheen tezamen met St. Helena Service Center bv (HSC) een pompstation exploiteerde aan de Pastoor Blommordeweg in de wijk Sint Helena. Daarna is St. Helena even op de Rooseveltweg 184 formeel gevestigd geweest, net als de andere entiteiten van achterligger Attaf.
,,De activiteiten van het betreffende pompstation zijn tot een einde gekomen, toen er door gebrekkig onderhoud een fatale explosie plaatsvond aldaar. Een medewerkster raakte zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen. St. Helena en HSC hebben toen (overheids-nv, red.) Curoil aansprakelijk proberen te stellen voor de gebreken. Dit is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen.”

‘Zinnen gezet op Weg naar Westpunt 99’
In plaats van het vernieuwen van de installaties te Blommordeweg, heeft St. Helena ‘haar zinnen gezet’ op het openen van een nieuw pompstation aan de Weg naar Westpunt 99. Begin 2019 wordt het terrein ter plaatse bij Mal Pais schoongemaakt en bouwrijp gemaakt. Copda en Asogas dienen dan voor het eerst een LAR-beroepschrift (Landsverordening administratieve rechtspraak) in tegen een eventuele bouwvergunning, vestigingsvergunning of hindervergunning.
Naar aanleiding van het beroep wordt er door de - toenmalige - ministers van VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), MEO (Economische Ontwikkeling) en GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) een verweerschrift ingediend. Uit dat verweerschrift van september 2019 valt op te maken dat de bouwvergunning en de vestigingsvergunning waren ingetrokken bij ministeriële beschikkingen en dat er geen aanvraag is voor een hindervergunning.
Doordat er door St. Helena ‘gewoon verder wordt gebouwd’, wordt er eind 2020 wederom beroep ingesteld tegen een eventueel verleende bouwvergunning, vestigingsvergunning of hindervergunning. Blijkens het in juli 2021 ingediende verweerschrift van de - nieuwe - ministers blijkt dat de situatie ongewijzigd was en er dus vooralsnog geen vergunning was verleend.
Er wordt volgens advocaat Henriquez ‘ondubbelzinnig bevestigd’ dat er geen nieuwe vergunning is verleend en dat gedaagden op illegale wijze - zonder de nodige vergunningen - aan het bouwen zijn geslagen. Na protest van Copda en Asogas wordt er ook een zogeheten ‘stopbrief’ gestuurd naar Attaf, waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op de mogelijkheid van het slopen van hetgeen illegaal is gebouwd.
Ondanks alles blijven St. Helena, Pabow en Three Stars ‘kennelijk zelfs tijdens lockdowns’ doorbouwen en om die reden wordt er in februari 2022 een verzoek gedaan aan de huidige VVRP-minister om tot handhaving over te gaan. ,,Tot op heden is daar geen enkele reactie op ontvangen en er is ook niet gehandhaafd. Sterker nog, recent is weer vernomen dat Attaf niet alleen verder is blijven bouwen, maar ook thans de nodige infrastructuur aan het aanleggen is om benzine en diesel in tanks te kunnen opslaan.”
Het is voor beide pomphoudersverenigingen onbegrijpelijk waarom er geen handhaving plaatsvindt. Ook de minister van Economische Ontwikkeling reageert niet.
Copda en Asogas hebben er naar eigen zeggen ‘recht en belang bij’ dat St. Helena, Pabow en Three Stars het illegaal gebouwde afbreken op hun kosten en het terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat. ,,Aangezien reeds te verwachten is dat zij niet zullen voldoen aan het bevel, is het van belang dat daar een dwangsom aan wordt verbonden.”
Tot slot is het van belang dat indien zowel het Land als de overige gedaagden het in dezen te wijzen vonnis negeren, ondanks eventuele dwangsommen, er door Copda en Asogas ‘zélf actie kan worden ondernomen’. Daarom wordt er ook vervangende toestemming verzocht - ‘desnoods met inzet van de sterke arm’ (lees: de politie) - op kosten van alle gedaagden (hoofdelijk), om zelf over te kunnen gaan tot het afbreken van het illegaal gebouwde en het terugbrengen van het terrein in oorspronkelijke staat, waaronder begrepen dus de ontruiming van de terreinen. Daarbij wordt verzocht om gedaagden te veroordelen in de kosten van de ontruiming en sloopwerkzaamheden.
Voorzitter van Copda is Ricardo Elhage en voorzitter van Asogas is Hubert Raper. Copda telt acht leden en Asogas heeft er zeven. Verder is Vanddis, met directeur/eigenaar Cicely van der Dijs aan het hoofd, actief met zes pompstations en beschikt overheids-nv Curoil over vijf. Bij elkaar zijn er 26 pompstations op het eiland.

Ook tegen Land
Jegens het Land is de vordering gebaseerd op het feit dat het Land tegen beter weten in niet handhaaft. Blijkens recente meer algemene berichten in de media, zou het Land kampen met een capaciteitstekort om te kunnen handhaven. ,,Dit is echter onjuist”, stelt de raadsman. ,,De handhaving geschiedt desnoods met inzetten van de sterke arm en er is meer dan voldoende capaciteit.”
Hoe dan ook handelt het Land onrechtmatig jegens de bestaande pomphouders door niet te handhaven. Het gaat dan om handhaving op meerdere niveaus: 1. het ontbreken van een bouwvergunning; 2. het ontbreken van een vestigingsvergunning; 3. het ontbreken van een hindervergunning; 4. het handelen in strijd met het vestigingsbeleid voor pompstations; en 5. het toestaan van illegale occupatie van openbare grond.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).