Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft in de afgelopen elf jaar (vanaf 2010) in totaal een tekort opgelopen van ruim 65 miljoen gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 dat onlangs aan de Staten is aangeboden. In het verslag wordt uitgelegd dat op basis van de zorgovereenkomst uit 2010 tussen de SBAB en de overheid, de begroting elk jaar hoger was dan wat van de overheid werd ontvangen.

F03 SBABDe zorgovereenkomst houdt in dat de overheid zich garant stelt voor de kosten die voortvloeien uit de verwachte personeelsbezetting zoals opgenomen in een landsbesluit. De overheid vergoedde dus al die jaren minder dan begroot, zo staat in het jaarverslag, ‘ondanks de bepaling in de zorgovereenkomst waarin staat dat de overheid 125 medewerkers zou moeten bekostigen’. ,,Ondanks het feit dat 65 miljoen gulden minder is ontvangen, heeft de SBAB diverse projecten aangetrokken zowel op Curaçao als Sint Maarten om de impact van het tekort te minimaliseren”, zo wordt in het verslag erbij geschreven.

In 2021 diende SBAB een begroting in van ruim 20 miljoen gulden. Van de overheid ontving de stichting 12 miljoen gulden, ‘terwijl in eerste instantie 15 miljoen was toegekend’. ,,In 2021 heeft de SBAB haar bezuinigingen voortgezet op het gebied van personeelskosten en zijn de operationele lasten voor de eerste helft van het jaar tot een minimum teruggebracht. Door middel van het uitvoeren van additionele projecten heeft de SBAB een positief resultaat weten te behalen voor het jaar 2021”, aldus het jaarverslag. Want zo wordt uitgelegd, SBAB krijgt weliswaar overheidssubsidie, maar kan ook zelf projecten aanboren bij opdrachtgevers voor meer opbrengsten. ,,De SBAB moet zich meer richten op het binnenhalen van opdrachten uit de overige delen van het Koninkrijk en mogelijk ook uit Suriname”, zo wordt daarover gesteld. ,,Deze mogelijkheden zijn zeker aanwezig vanwege de gemeenschappelijke taal, maar ook de overeenkomsten in het belastingstelsel.” Zo is er in 2015 een zorgcontract gesloten met de sociale ziektekostenverzekering (SZV) van Sint Maarten, wat een bedrag van 1,6 miljoen gulden per jaar oplevert.

Overigens kondigt SBAB in het jaarverslag aan dat er in 2022 een verhoging van de subsidie heeft plaatsgevonden. Het budget is net als in 2021 vastgesteld op ruim 20 miljoen gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.