Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De onlangs door premier Gilmar ‘Pik’ Pisas toegezegde sponsoring van sporttenues voor jongeren en aankoop van vervoersmiddelen voor Immigratiebeambten kan niet worden voldaan. Er is hiervoor geen aanvraag ingediend bij de interne commissie die het Crimefonds beheert.


CrimefondsDe premier kondigde op 31 maart jongstleden tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers aan twee keer 100.000 gulden aan te wenden voor sporttenues en -materiaal. En te investeren in onder meer de aanschaf van surveillancewagens voor de Immigratiedienst. De begunstigden waren uitgenodigd om de gift symbolisch in Fòrti in ontvangst te komen nemen. Samen met de minister van Soaw, Jaime Córdoba, poseerde Pisas met enkele jonge sporters die zojuist een groot bord hadden ontvangen met als opschrift: ‘minister van Justitie Gilmar S. Pisas stelt 100.000 Naf beschikbaar voor de aanschaf van sporttenues voor de jeugd van Curaçao’.
Een dag eerder, op 30 maart, ontsloeg premier Pisas de uit drie leden bestaande externe commissie die adviseert over en toezicht houdt op uitgaven uit het Crimefonds. ,,De mij bereikte informatie wijst erop dat u zich op bijzonder professionele wijze van uw taak heeft gekweten. Met betrekking tot de door uw commissie geleverde adviezen zijn er vooralsnog geen op- of aanmerkingen te maken”, zo schrijft Pisas in zijn hoedanigheid als minister van Justitie aan de leden van de externe commissie. ,,Nogmaals mijn oprechte dank en hopelijk tot een volgende keer”, zo besloot Pisas de ontslagbrief.
De drie betrokkenen vormden sinds 2015 de externe commissie voor toezicht op en beoordeling van financiering van projecten uit het Crimefonds. Het drietal deed dit onbezoldigd, ofwel op vrijwillige basis zonder vergoeding. Naar verluidt heeft justitieminister Pisas drie nieuwe commissieleden voor ogen die de minister bezoldigd van advies zullen dienen, elk voor een bedrag van 500 gulden per maand.
Aanvragen voor financiering van projecten uit het Crimefonds komen evenwel niet binnen bij deze externe commissie, maar bij de interne commissie die bestaat uit ambtenaren. Deze commissieleden, die sinds vele jaren in dienst van de overheid werken, kunnen niet door de minister dan wel premier ontslagen worden. Deze juristen en beleidsmedewerkers van het ministerie van Justitie nemen de aanvragen voor projectfinanciering op en leggen deze ter toetsing en beoordeling voor aan de externe commissie. Die vervolgens de aanvraag vergezeld van advies teruggeeft aan de interne commissie. Tenslotte wordt op basis van gezamenlijke beoordeling per project advies aan de minister uitgebracht. Tussen aanvraag en eindadvies zit doorgaans twee maanden tijd. Dit proces wordt achteraf gecontroleerd door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Die begin dit jaar van Pisas’ voorganger, Justitieminister Ornelio ‘Kid’ Martina, de opdracht kreeg om niet alleen achteraf te controleren, maar toezicht te houden op het hele proces van toekenning van gelden uit het Crimefonds.
Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds van het ministerie van Justitie, kortweg Crimefonds, bevat nu circa 12 miljoen gulden. Dat is evenveel als bij het aantreden van het interim-kabinet-Pisas op 24 maart jongstleden. En bijna 1 miljoen minder dan bij het aantreden van het kabinet-Koeiman op 23 december vorig jaar, met Ornelio ‘Kid’ Martina als minister van Justitie. ,,In de 54 dagen dat ik minister was, is er circa 1 miljoen gulden uit het Crimefonds gespendeerd”, verklaart Martina desgevraagd. ,,Dit geld is deels naar het Vrijwilligerskorps Curaçao gegaan, onder meer voor de aanschaf van een ambulance. En er is 300.000 gulden gedoneerd aan de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) voor de inrichting van een volledig uitgeruste professionele keuken.” Voorheen kregen de jongeren uit de JJIC nabij Biesheuvel maaltijden uit de keuken van gevangenis bij Koraal Specht aangeleverd. ,,Nu leren jongeren ook zelf maaltijden bereiden”, zegt Martina, die aangeeft dat deze projecten bij zijn aantreden als minister al in voorbereiding waren. ,,De aanvragen voor financiering uit het Crimefonds doorlopen een gecontroleerd traject van toetsing, beoordeling en advies. Als minister kun je niet zomaar projecten aanwijzen voor financiering. De aanvraag daarvan is aan regels gebonden.”
In afwachting van een storting van 36 miljoen gulden in het fonds, de opbrengst van inbeslagname van uit criminaliteit verkregen inkomsten van gokbaas Robbie dos Santos, heeft Martina de regels nog meer aangescherpt. ,,Als minister van Justitie heb ik de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) benaderd met het verzoek met een totaalpakket te komen voor toezicht en controle op toekenning van gelden uit het Crimefonds. Het door Soab gepresenteerde voorstel is begin dit jaar goed bevonden, en de opdracht is verstrekt en reeds betaald.” Volgens Martina waren extra maatregelen nodig in het vooruitzicht van een fonds met 48 miljoen gulden aan crimegeld, ‘om elke vorm van misbruik en graaien uit het fonds uit te sluiten’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).