Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er vindt nauwelijks tot geen effectief toezicht plaats of leerplichtige jongeren zijn ingeschreven op een school, terwijl de overheid wel kosten maakt in het kader van dit toezicht.
Dit concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in het rapport ‘Leerplicht deel 1’. ,,Bovendien wordt de naleving van de leerplicht door ouders/verzorgers niet bevorderd vanwege regels die niet eenduidig zijn en/of in strijd met de leerplichtwetgeving.”
Evenmin wordt bevorderd, zo vervolgt de Rekenkamer, dat de gemeenschap vermoedelijke gevallen van overtreding meldt, terwijl de overheid speciaal personen heeft aangetrokken die op deze meldingen moeten reageren.
Verder concludeert de Rekenkamer dat, door het achterwege blijven van verantwoording over het gevoerde beleid en de uitkomsten daarvan, de minister van Onderwijs beleidsinformatie ontbeert op basis waarvan zij het leerplichtbeleid moet vormen en bijstellen.
Uit het onderzoek van ARC blijkt dat ouders/verzorgers niet rechtstreeks zijn geïnformeerd over de plicht om een leerplichtige jongere op een school in te schrijven en over overige daarmee verband houdende regels. En de bevolking niet geïnformeerd is dat en waar zij vermoedelijke gevallen van niet ingeschreven leerplichtige jongeren kan melden.
De regels over de leerplicht zijn niet eenduidig en/of in strijd met de Curaçaose leerplichtwetgeving of gebaseerd op de Nederlandse leerplichtwetgeving. De Rekenkamer: ,,Er zijn geen beleidsdoelstellingen geformuleerd. Correcte uitvoering van het toezicht is niet gewaarborgd door het ontbreken van aansturing van de leerplichtambtenaren en leerplichtbrigade.”
Ook ontbreken instructies over hun werkwijze en is er geen formele en/ of schriftelijk vastgelegde taakverdeling. ,,Er is evenmin voldoende kennis over de leerplichtwetgeving.” Een geautomatiseerd leerling-administratiesysteem ontbreekt. De betrouwbaarheid en toereikendheid van de informatie die nodig is om het toezicht uit te kunnen oefenen is niet gewaarborgd.
De overheid houdt volgens de ARC geen toezicht of leerplichtige jongeren, die in het bevolkingsregister zijn opgenomen, op een school zijn ingeschreven en heeft daardoor geen inzicht hoe hoog het aantal van deze jongeren is.

leerplicht


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).