Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid heeft geen maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat activiteiten voor preventie in de gezondheidszorg tijdig konden worden gerealiseerd. sehosEr zijn weliswaar maatregelen bedacht en opgenomen in het preventiebeleidsplan, dat in 2011/2012 werd opgesteld, maar in de praktijk is daar nagenoeg geen uitvoering aan gegeven.
Van de voor 2011 en 2012 geprioriteerde preventieactiviteiten is ruim driekwart (77 procent) niet uitgevoerd of is voortijdig gestaakt. Slechts 10 procent is gerealiseerd, 13 procent is nog steeds in uitvoering. Dit staat in het onlangs aan de Staten aangeboden onderzoeksverslag van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die het op 16 maart 2011 door de Raad van Ministers geaccordeerde ‘lntegrale Preventiebeleidsplan 2011-2015 Kurpa i Mente, man den man’ heeft geëvalueerd.
In het rapport wordt uitvoerig verslag gedaan van wat er allemaal aan geschort heeft. Zo is er geen implementatieplan tot stand gekomen. ,,Daardoor is voor de uitvoering van het plan en de daarin opgenomen uit te voeren preventieactiviteiten geen actieprogramma, begroting, personele en materiële inzet en communicatieplan uitgewerkt en zijn niet expliciet personen verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering”, zo wordt uitgelegd.
Er is ook geen preventie-unit opgezet. Daardoor was er geen orgaan dat de coördinatie van de uitvoering van preventieactiviteiten op zich zou nemen. De samenwerking met ministeries en overige actoren is niet geformaliseerd en was te veel gebaseerd op persoonlijke relaties, wat geen goede basis vormt.
Omdat er nagenoeg geen preventieactiviteiten hebben plaatsgevonden, is ook van monitoring en rapportage geen sprake geweest, evenmin van bijstelling van planning. Belangrijkste is evenwel het volgende: ,,De benodigde middelen (personeel, infrastructureel, financieel) zijn niet expliciet begroot en onvoldoende beschikbaar gesteld. Het gebrek van nadere invulling van de benodigde middelen heeft ertoe geleid dat de uit te voeren preventieactiviteiten niet, niet geheel en/of niet tijdig zijn uitgevoerd. Zo heeft het gebrek aan personele capaciteit repercussies gehad in de uitvoering van de preventieactiviteiten.”
Gevolg: ,,Van de 31 voor 2011 en 2012 geprioriteerde preventieactiviteiten zijn vijftien activiteiten die zouden worden uitgevoerd volgens het preventiebeleidsplan zonder enige onderbouwing niet meer geselecteerd om uitgevoerd te worden; slechts drie preventieactiviteiten afgerond, waarvan één tijdig; drie activiteiten wegens een gebrek aan bemensing of gebrek aan goede voorbereiding voortijdig stopgezet; zes activiteiten nog steeds in uitvoering wegens een gebrek aan bemensing, goede voorbereiding en/of besluitvorming en vier activiteiten niet uitgevoerd wegens onvoldoende voorbereiding.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).