Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire Brandstof Terminals (BBT) heeft zijn naam veranderd naar Bonaire Bon Transition. Met deze nieuwe naam blijft de afkorting hetzelfde. De verandering weerspiegelt volgens het bedrijf de verschuiving naar een breder scala aan energieactiviteiten op Bonaire.

bonbbtBBT werd in 2021 opgericht door het ministerie van Economische Zaken (EZK) met als voornaamste taak te zorgen voor een veilige aanvoer en opslag van brandstoffen op Bonaire. In eerste instantie waren de activiteiten met name gericht op de bouw van een nieuwe brandstofterminal. Later werd duidelijk dat ook grootschalige investeringen in hernieuwbare energie gewenst waren. BBT participeert nu in het zonnepanelenpark en is samen met partners op Bonaire bezig met voorbereidingen om het windmolenpark te vernieuwen en uit te breiden. ,,Door te investeren in de ontwikkeling, uitbreiding en betaalbaarheid van hernieuwbare energie, draagt BBT bij aan een meer duurzame energietoekomst voor Bonaire”, zo schrijft het bedrijf in zijn nieuwsbrief.
Ondanks grootschalige ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie, blijft volgens BBT de noodzaak voor een nieuwe brandstofterminal bestaan. De bestaande opslagpunten op Bonaire zijn verouderd en voldoen op termijn niet meer aan actuele veiligheidsnormen. Dit brengt risico's met zich mee voor mens, dier en milieu en voor de lokale economie. Cruciale voorzieningen zoals elektriciteit en drinkwatervoorziening zijn immers mede-afhankelijk van de beschikbaarheid van brandstoffen. Bovendien is brandstof nodig voor het tanken van vliegtuigen, boten en auto's. ,,Het realiseren van een moderne brandstofterminal is daarom van groot belang om de veiligheid te waarborgen en te zorgen voor voldoende energie. Al met al geeft de naam Bonaire Bon Transition een beter beeld van de huidige en toekomstige activiteiten van BBT, waarin de transitie naar veilige, duurzamere en meer diverse energieopwekking centraal staat.” Het investeren in diverse methoden om stroom op te wekken versterkt volgens BBT ook de veerkracht van het gehele energie-infrastructuursysteem op het eiland. ,,Door gebruik van verschillende energiebronnen kan gezorgd worden voor een meer betrouwbare stroomvoorziening, ongeacht variaties in weersomstandigheden of andere externe factoren.”

Realisatie brandstofterminal kost tijd
Bonaire Bon Transition (BBT), het oude Bonaire Brandstof Terminals, zegt klaar te staan om een moderne en veilige brandstofterminal op Bonaire te realiseren. Maar voordat de bouw kan beginnen, moet een uitgebreid traject doorlopen worden om de nodige vergunningen te krijgen.
Het ontwikkelen van de brandstofterminal valt onder de verantwoordelijkheid van zowel de Rijksoverheid als het bestuur van Bonaire. Zo liggen de vergunningen rond milieubeheer, ruimtelijke ordening, en activiteiten op zee voornamelijk bij Rijkswaterstaat (RWS). De vergunningen rond bouw, grondgebruik en natuur liggen echter weer bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). ,,Doordat er verschillende instanties - met elk weer diverse afdelingen - betrokken zijn, is zorgvuldige coördinatie vereist”, aldus BBT. Om de benodigde onderzoeken uit te voeren en de verschillende trajecten met toewijding aan te gaan, werkt BBT samen met experts van Royal Haskoning, Witteveen & Bos, Civil Engineering Caribbean (CEC) en EcoVision.
Allereerst moet een wijziging van het bestemmingsplan van Bonaire de ontwikkeling van de nieuwe brandstofterminal mogelijk maken. Dit vereist zorgvuldige afstemming met lokale autoriteiten en belanghebbenden, zoals Dienst Ruimte & Ontwikkeling (DR&O), OLB bouwcommissie, de Commissie natuurbeheer Bonaire en Stinapa. Daarna moet er een kadastrale toewijzing komen. Dit omvat de herbestemming van bepaalde percelen, overeenkomsten over grond en erfpacht en kadastrale splitsingen door de dienst DR&O. Ten slotte komt de inrichting en infrastructuur aan de beurt. Dit onderdeel omvat alle benodigde vergunningen voor de inrichting van de terminal en de infrastructuur daaromheen, zoals de aanlegsteiger en het leidingwerk. Het verkrijgen van deze vergunningen vereist volgens BBT een grondige analyse van milieu-, veiligheids- en ruimtelijke aspecten. Er is een Milieueffectenrapportage ingediend bij RWS en er vindt nauw overleg plaats met betrokken instanties. Het proces kost tijd, maar BBT zegt vastbesloten te zijn om de nieuwe brandstofterminal te realiseren . Afhankelijk van het vergunningstraject start de bouw naar verwachting eind 2024, of begin 2025.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.