BES

Ieder eiland heeft een eigen onderwijsagenda

Van onze correspondent
Den Haag - In de onderwijsagenda’s voor de verschillende eilanden van Caribisch Nederland (CN) schetst minister Mariëlle Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs het onderwijsplaatje voor de komende jaren. Met het benoemen van meerdere prioriteiten wordt aangegeven waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

F14 BES onderwijspersoneel cmykDe onderwijsagenda’s zijn producten van een nauwe samenwerking tussen de eilandbesturen, de schoolbesturen, de expertisecentra en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda’s beschrijven de gezamenlijke doelen en prioriteiten om het onderwijs in CN op een hoger peil te brengen. Ze hebben betrekking op de periode tot en met schooljaar 2026-2027. Het is de derde onderwijsagenda sinds 2010 en het is de eerste keer dat er een agenda per eiland is vastgesteld in plaats van één onderwijsagenda voor CN. Dit sluit volgens de minister beter aan bij de ontwikkelingen per eiland.

Hoewel er overeenkomsten zijn tussen Europees en Caribisch Nederland zijn er volgens de minister ook grote verschillen die vragen om specifieke aanpak vanwege de lokale context, schaal en ligging. ,,Maatwerk is essentieel waarbij we kijken naar wat er echt werkt en niet automatisch Nederlandse oplossingen kopiëren naar de eilanden”, aldus Paul in haar aanbiedingsbrief.

De onderwijsagenda’s van Bonaire en Saba richten zich op 6 prioriteiten, die van Sint Eustatius op zeven. Ten eerste wordt het onderwijspersoneel genoemd. Dit vormt volgens de minister de basis voor de kwaliteit van het onderwijs. De ambities in de onderwijsagenda’s rondom deze prioriteit richten zich daarom op het vinden en vasthouden van voldoende en goed onderwijspersoneel, professionalisering, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.

In CN kunnen de professionals in het onderwijs niet gemakkelijk terugvallen op ondersteuning van experts en netwerken zoals dat in Nederland wel het geval is. Daarom wordt dit als tweede prioriteit genoemd. ,,Met sterke schoolbesturen, -directie, teamleiders en docenten kunnen we het onderwijs naar een hoger niveau tillen”, aldus Paul. De derde prioriteit is taalonderwijs dat aansluit bij de meertalige achtergrond van veel leerlingen in CN. De specialistische expertise die hiervoor nodig is, is niet van de ene op de andere dag geregeld. Het vraagt om structurele training en coaching door professionals die zowel weet hebben van wat wetenschappelijk werkt als de onderwijspraktijk. De ambities van de onderwijsagenda’s richten zich voor deze prioriteit op het duurzaam inzetten van meertaligheid in het onderwijs en op nieuwkomersonderwijs.

Wat is onderwijs tegenwoordig zonder onderwijszorg? Kinderen die extra hulp nodig hebben om het goed te doen op school hebben deze hulp nodig. Daarom is de vierde prioriteit het blijven versterken van de onderwijszorg en het inclusieve karakter van het onderwijs. ,,Om ervoor te zorgen dat de specialistische voorzieningen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de leerlingen moeten deze structureel worden gemaakt, zo is in de onderwijsagenda’s afgesproken. Verder moet in beeld komen welke kinderen momenteel thuis zitten om vervolgens te kijken wat er gedaan kan worden om hen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben.”

Er wordt in de onderwijsagenda’s ook aandacht besteed aan goede huisvesting. Een gezond binnenklimaat en een fijne omgeving leiden immers tot een beter leerrendement en minder ziekteverzuim, zo is het idee. Daarom is onderhoud van de schoolgebouwen prioriteit nummer 5. Dit vraagt om actuele onderhoudsplannen, een onderhoudsorganisatie en voldoende financiering. De openbare lichamen en het ministerie van OCW moeten hun rol in de beleidsvorming en uitvoering nemen.

Ook doorstroom naar een passende vervolgopleiding krijgt de aandacht. De ambities in de onderwijsagenda’s rondom deze prioriteit richten zich op een goede doorstroom naar vervolgonderwijs op de eilanden, de Caribische regio, Europees Nederland of elders. Tenslotte noemt de minister het noodzakelijk dat er de beschikking is over voldoende onderwijsmateriaal dat aansluit bij de Caribische context en digitalisering.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.