Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Raad van Advies noemt de invoering van de 7 procent bbo-aan-de-grens een maatregel die verwoestende gevolgen zal hebben voor de koopkracht, inflatie, investeringen, toerisme en de economie. Dat zegt AVP-leider Mike Eman die het advies van de raad heeft bestudeerd.

ARUGrensbelastingIn het advies wordt de Centrale Bank van Aruba geciteerd, die een economische terugval verwacht als deze belastingmaatregel wordt ingevoerd. De AVP-fractie heeft het Belastingplan 2023 bekeken om te zien welke maatregelen door de regering worden voorgesteld. De RvA maakt zich grote zorgen over de negatieve gevolgen die de bbo op de economie zal hebben.
De AVP heeft om een spoed parlementaire vergadering gevraagd om alle stakeholders hierover te horen. Die stakeholders zijn de vakbonden, de Kamer van Koophandel, toerismeorganisaties Atia en Ahata en andere partijen.
De RvA zegt dat de grens-bbo tot nog meer inflatie zal leiden en het investeringsklimaat zal beïnvloeden. Het zal de economie belemmeren om te groeien. Hogere belastingen maken het leven duurder en zorgt ervoor dat er minder koopkracht is.
,,De regering wil het invoeren van deze maatregel niet heroverwegen en dat laat zien dat ze geen oog heeft voor het welzijn van de bevolking”, zegt Eman. Hij noemt de situatie zeer ernstig, omdat de bevolking niet nog meer financiële lasten kan dragen. De bbo-aan-de-grens raakt elke burger hard.
De AVP haalt enkele punten aan uit het advies van de Raad van Advies. ,,De Arubaanse consument zal door de voorgenomen maatregel zowel direct als indirect geconfronteerd worden met een prijsverhogend effect.” En: ,,Ondernemingen worden vanwege de heffing bij het invoeren geconfronteerd met hogere bedrijfskosten. Deze kosten zullen doorberekend aan de consument.” De RvA wijst erop dat de consument in het afgelopen jaar al met enorme inflatie is geconfronteerd ,,De verslechtering van het investerings- en ondernemingsklimaat als gevolg van de voorgenomen belastingmaatregelen, zal tot gevolg kunnen hebben dat nieuwe investeringen in en renovaties van hotels en andere horecagelegenheden achterblijven.” En verder: ,,Door de maatregelen wordt de Arubaanse consument wederom geconfronteerd met prijsverhogingen die de koopkracht en zijn toegankelijkheid tot producten nog verder onder druk zal zetten.” De Raad van Advies is van mening dat de introductie van bbo-aan-de-grens niet zal leiden tot een evenwichtige verdeling van de belastingdruk. ,,Een tarief van totaal 7 procent is niet meer laag te noemen en versterkt de nadelige effecten van een cumulatief systeem, zoals het overslaan van schakels in het productieproces, het niet uitbesteden van specialistische werkzaamheden en de bevordering/instandhouding van de grijze en zwarte economie. Het werkt zwarte economie in de hand. Het wordt steeds aantrekkelijker om te werken met een ondernemer die geen bbo afdraagt.”
De AVP leest in het advies ook dat de RvA pleit voor een diepgaand onderzoek naar de gevolgen voor de toeristische sector. De raad merkt op dat met deze maatregel de indruk wordt gewekt dat de overheid niet betrouwbaar is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.