Al het nieuws

Cft: Project Audit Team starten om compliance te verhogen

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - De (belasting)opbrengsten op Sint Maarten zijn - ook in vergelijking met Curaçao en Aruba - aan de lage kant, merkt het College financieel toezicht (Cft) op.

sxm,,Dit is zorgelijk, aangezien Sint Maarten niet voldoende baten genereert om de jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren.” Het is daarom volgens het college belangrijk dat Sint Maarten op korte termijn invulling geeft aan de aanbevelingen uit het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van maart 2021 inzake belastinghervormingen.
,,Het betreft in het bijzonder de aanbevelingen over een casinobelasting, verhoging van accijnzen en de invoering van een importheffing op goederen.” Momenteel zijn particulieren op Sint Maarten vrijgesteld van belasting bij het importeren van goederen. Dit is ‘een onwenselijke situatie’, legt het Cft uit, omdat particulieren uitwijken naar online aankopen, waardoor Sint Maarten belastinginkomsten misloopt.
,,Het herstel van het cruise- en verblijfstoerisme in de tweede helft van 2021 is niet terug te zien in de belastingbaten”, schrijft het college aan de bewindsman van Financiën. Tot en met het vierde kwartaal van 2021 blijven de belastingbaten met 7 miljoen achter bij de begroting.
,,Ondanks een aantrekkende economische groei in 2021 is de realisatie van de belastingbaten gelijk aan 2020.” In vergelijking met 2019 blijven de belastingbaten zelfs significant achter (62 miljoen). ,,Om de belastingbaten te verhogen, adviseert het Cft Sint Maarten om op korte termijn samen met het Audit Team Sint Maarten een project te starten om de compliance te verhogen.”

Tekort lager dan toegestaan
De uitvoeringsrapportage van Sint Maarten tot en met het vierde kwartaal toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van 142 miljoen gulden. Het verwachte tekort voor 2021 valt daarmee binnen het door de Rijksministerraad (RMR) maximaal toegestane tekort van 174 miljoen voor het gehele jaar 2021.
Vooral vanwege de onderbesteding in goederen en diensten is het verwachte tekort lager dan was begroot (241 miljoen). Opgemerkt moet worden, aldus Cft, dat hierbij ‘nog geen rekening is gehouden met eventuele na-boekingen’. ,,Ook is het verplichtingenbeheer van Sint Maarten niet op orde.” Het Cft wenst over de eventuele na-boekingen voor 31 maart geïnformeerd te worden.
De personeelslasten zijn tot en met het vierde kwartaal van het voorbije jaar 7 miljoen hoger dan begroot. Dit is ‘opvallend’, zegt Cft-voorzitter Raymond Gradus in een schrijven aan minister Ardwell Irion van Financiën, gelet op de openstaande vacatures en de doorvoering van de korting op de arbeidsvoorwaarden. Het Cft wenst ook over de wijze waarop de korting in 2021 is doorgevoerd voor 31 maart aanstaande nader geïnformeerd te worden.
Sint Maarten begrootte vorig jaar 123 miljoen aan lasten voor coronasteunmaatregelen. De steunmaatregelen zijn per 1 oktober jongstleden beëindigd. Uit de rapportage blijkt dat Sint Maarten 52 miljoen aan coronasteunmaatregelen heeft gereserveerd, waarvan 31 miljoen voor de loonsubsidieregeling. Sint Maarten gaf aan dat het aanvraagportaal voor de loonsubsidie op 15 december is gesloten.
Het is nog wel mogelijk voor werkgevers om benodigde additionele informatie aan te leveren. Het Cft heeft Sint Maarten gevraagd een deadline te stellen voor het aanleveren van aanvullende informatie.
De controle van de loonsubsidie door een toets op de feitelijke omzetdaling en de feitelijke uitkering aan werknemers is nog niet afgerond. Het Cft adviseerde in gesprek met minister Irion van Financiën op 23 februari om de controles op de loonkostensubsidieprogramma’s voor 2020 en 2021 op respectievelijk 1 april en 1 mei af te ronden. Daarna zal zo snel mogelijk een aanvang moeten worden gemaakt met het terugvorderen van de te veel betaalde loonkostensubsidie.
Conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) dient Sint Maarten, indien uit de uitvoeringsrapportage over het laatste kwartaal blijkt dat er sprake is van een tekort op de gewone dienst, aan te geven welke maatregelen er genomen moeten worden ter compensatie van het tekort. Dit is door de RMR op 23 april vorig jaar bevestigd, waarbij Sint Maarten tevens is verzocht bij deze vierde uitvoeringsrapportage aan te geven welke maatregelen worden genomen om de tekorten over 2020 te compenseren.
Bij de aanbieding van de jongste rapportage is niet aangegeven hoe met deze compensatie om te gaan. ,,Het Cft verzoekt Sint Maarten dit alsnog te doen en wenst hierover voor 31 maart aanstaande geïnformeerd te worden.”
Ter verbetering van het financieel beheer geeft Sint Maarten op dit moment uitvoering aan een drietal projecten. Het is naar de mening van het Cft ‘cruciaal dat Sint Maarten voldoende capaciteit beschikbaar stelt’ om de aanbevelingen die uit deze projecten volgen op korte termijn te implementeren.
Het college gaat ervanuit dat Sint Maarten alles in werking stelt om de gestelde deadlines te halen. Het Cft verzoekt Sint Maarten verder om in de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal van 2022 de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitstaande korte schulden op te nemen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.