Al het nieuws

Cft over Sint Maarten: Casinobelasting invoeren

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De inkomsten uit belastingen van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Er wordt dan weliswaar voor 2022 een reële economische groei van 12 procent verwacht, daartegenover staat ‘een aanzienlijk begrotingstekort’.

sxmgroeiDat stelt het College financieel toezicht (Cft). Daarom dringt het instituut er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance-verhogende maatregelen. ,,Bijvoorbeeld de invoering van een casinobelasting en het stopzetten van de vrijstelling van omzetbelasting op goederen bij import zouden hierbij goede stappen zijn”, zo doet Cft een suggestie.
Dat er dit jaar een aanzienlijke groei is van de economie heeft te maken met enerzijds een herstel van het toerisme en anderzijds doordat de herstelwerkzaamheden, zoals bij de reconstructie van de luchthaven, een versnelling ondergaan. Cft voegt eraan toe: ,,Ook de private investeringen laten in 2022 naar verwachting een aanzienlijke versnelling zien. Sint Maarten zou dit economisch herstel moeten benutten om de overheidsfinanciën op orde te brengen.”
Sint Maarten heeft op 4 februari goedkeuring gekregen van de Rijksministerraad om voor het begrotingsjaar 2022 te mogen afwijken van de centrale begrotingsnormen. De vastgestelde begroting voor 2022 toont een tekort van 124 miljoen gulden op de gewone dienst. Maar: ,,Sint Maarten kan een lager tekort bewerkstelligen door nu de uitgaven te beperken en inkomsten uit belastingen te verhogen.” Bij de uitgaven dringt Cft vooral aan op een verlaging van de lasten voor goederen en diensten. Het Cft benadrukt dat het van groot belang is dat in 2023 evenwicht op de gewone dienst wordt gerealiseerd en in de jaren daarna een overschot, zodat kan worden begonnen met het aflossen van de staatsschuld. Zo dient door Sint Maarten in 2025 een lening van 73,5 miljoen gulden afgelost te worden, die nog voorkomt uit de schuldsanering in 2010. ,,Het is verder van belang dat Sint Maarten de voorgenomen investeringen in de begroting 2022 en in latere jaren in voldoende mate toelicht. In overleg met Nederland zal vervolgens gekeken moeten worden of Sint Maarten leningen kan aangaan voor kapitaalinvesteringen vooruitlopend op evenwicht op de gewone dienst in 2023”, aldus het Cft.
De (belasting)opbrengsten op Sint Maarten zijn met circa 20 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) ook internationaal gezien aan de lage kant. Het Cft vindt dit zorgelijk, aangezien Sint Maarten niet voldoende baten genereert om de jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren. ,,Het is daarom belangrijk dat Sint Maarten op korte termijn invulling geeft aan de aanbevelingen uit het IMF-rapport van maart 2021 inzake belastinghervormingen.” Het Cft adviseert onder meer om de aanbevelingen over casinobelasting, verhoging van accijnzen en de invoering van een importheffing op goederen door te voeren. Momenteel zijn particulieren op Sint Maarten vrijgesteld van belasting bij het importeren van goederen. Dit is een onwenselijke situatie omdat particulieren uitwijken naar online aankopen, waardoor Sint Maarten belastinginkomsten misloopt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.