Al het nieuws

Wel verbetering wat betreft overzichtelijkheid en onderbouwing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De ontwerpbegroting 2022 van het Land Sint Maarten is voor wat betreft overzichtelijkheid en onderbouwing verbeterd ten opzichte van de begroting 2021, maar voldoet voor een aanzienlijk deel niet aan de normen van de Rft (Rijkwets financieel toezicht).

pag 9 het regeringscentrum van Sint MaartenDat is het oordeel van het College financieel toezicht (Cft) over de begroting van Sint Maarten voor volgend jaar en zo staat te lezen in een onlangs gepubliceerde brief aan Financiënminister Ardwell Irion. De ontwerpbegroting toont voor 2022 een tekort op de gewone dienst van 128 miljoen gulden, waardoor niet aan de Rft wordt voldaan.
Bij het ramen van de baten is volgens het College op passende wijze uitgegaan van de meest recente groeiramingen van het IMF. Hierbij is echter onvoldoende rekening gehouden met het realisatieniveau van 2021. ,,Het Cft is van oordeel dat de baten in 2022 daardoor circa 30 miljoen gulden te laag worden begroot.”
Ook bij de raming van de lasten in 2022 is ‘onvoldoende rekening gehouden’ met het verwachte realisatieniveau van 2021, waardoor de personeelslasten van Sint Maarten 6 miljoen en de lasten voor goederen en diensten 50 miljoen te hoog zijn begroot. ,,De overige uitgaven zijn, vanwege de recente uitspraak van het Constitutioneel Hof over de korting op arbeidsvoorwaarden, 6 miljoen te hoog geraamd.”
Inmiddels heeft Sint Maarten een verzoek voor toepassing van artikel 25 voor 2022 bij de RMR ingediend. Dat is een verzoek om te mogen afwijken van de centrale begrotingsnorm, waarbij een niet sluitende gewone dienst van de begroting zou worden toegestaan. Vanwege de coronacrisis had de Rijksministerraad (RMR) aan Sint Maarten op diens verzoek wel toestemming verleend om voor 2021 af te wijken van deze centrale begrotingsnorm.
Ook de meerjarenraming toont tekorten voor de jaren 2023 tot en met 2025. ,,Het Cft acht het van belang dat de gewone dienst vanaf 2023 sluitend is, zodat een verdere oploop van de schulden wordt voorkomen.” Ook zal dan liquiditeitssteun niet meer nodig zijn, meent het College. ,,Vanaf 2024 zal toegewerkt dienen te worden naar overschotten, zodat eerdere tekorten gecompenseerd kunnen worden.”
Naast de gewone dienst bestaat de overheidsbegroting ook uit een kapitaaldienst. Voor Sint Maarten sluit de kapitaaldienst omdat in de ontwerpbegroting wordt uitgegaan van volledige herfinanciering van de vanaf 2020 verstrekte en per april 2022 in principe opeisbare liquiditeitssteun.
Cft: ,,Er zijn echter over de herfinanciering van de liquiditeitssteun nog geen afspraken gemaakt.” Het College wijst erop dat aan Sint Maarten is gevraagd om bij de Uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2021 inzicht te geven in het tekort voor 2021 en in de wijze waarop en wanneer de komende jaren invulling wordt gegeven aan de verplichting tot tekortcompensatie. ,,Dit zal worden betrokken in de besluitvorming over de wijze hoe met deze aflossingsverplichting wordt omgegaan.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.