Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het College financieel toezicht (Cft) constateert in het laatste schrijven aan de minister van Financiën van Sint Maarten, Ardwell Irion, dat het begrotingstekort over 2021 lager is dan begroot.

sxmbegrotingHet tekort is dan weliswaar minder, het Cft oordeelt wel dat het ‘zorgwekkend is, dat de begroting bijna een jaar later dan wettelijk is voorgeschreven, is vastgesteld’. Uitgelegd wordt dat de vastgestelde begroting voor het jaar 2021 aan baten een bedrag beschrijft van in totaal 372 miljoen gulden en lasten van in totaal 613 miljoen gulden. Het tekort komt daarmee uit op 241 miljoen gulden.
Maar het Cft constateert dat sommige uitgaven niet meer worden gerealiseerd in 2021. En er wordt een onderbesteding voorzien op de kostensoort goederen en diensten. Daarom identificeert het Cft een ‘significant lager tekort dan begroot’. Cft: ,,Sint Maarten heeft in 2021 voor een bedrag van 118 miljoen gulden aan liquiditeitssteun ontvangen in de vorm van leningen vanuit Nederland met een rente van nul (tot april 2022). Op basis daarvan wordt een tekort van 174 miljoen gulden verwacht.”
Ten aanzien van de begroting heeft het Cft nog enkele andere opmerkingen. Zo constateert het instituut dat er op de begroting een bedrag van 83 miljoen gulden staat aan investeringen. Maar, zo schrijft het Cft: ,,Gezien de financiële positie van het land adviseert het Cft slechts noodzakelijke en urgente vervangingsinvesteringen en investeringen die aansluiten bij het Landspakket te doen.”
Omdat de begroting 2021 ruimschoots te laat is ingediend, kan het Cft ook al constateren dat er een discrepantie is tussen de vastgestelde begroting en de realisatie. Daarom wordt ook nog onder andere het volgende geadviseerd: neem de lasten voor voedselhulp op, die voor het vierde kwartaal 2021 geraamd zijn op 1 miljoen gulden; verlaag de personeelslasten met 11 miljoen gulden; verlaag de post goederen en diensten met 66 miljoen gulden in lijn met de realisatiecijfers van de maandrapportage augustus 2021; en tot slot, verlaag het begrote bedrag voor het ziekenhuis Sint Maarten Medical Center (SMMC) met 5 miljoen gulden. Het Cft ontving geen onderbouwing voor het opgevoerde bedrag van 10 miljoen gulden en daarom is dit bedrag voorlopig met 5 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Deze ‘adviezen’ heeft het Cft overigens ook als ‘correcties verwerkt in het laatste advies aan de Rijksministerraad (RMR) in het kader van de liquiditeitssteun’. ,,Het is van belang dat Sint Maarten genoemde aanbevelingen wel implementeert, zodat de schuld niet verder oploopt. Op basis van de liquiditeitssteun is de voorlopige inschatting dat de overheidsschuld zal toenemen tot 1.398 miljoen gulden eind 2021. De schuldquote komt dan uit op 79 procent van het bruto binnenlands product”, zo concludeert het Cft. De brief eindigt met een positieve noot: ,,Vanaf het vierde kwartaal van 2021 wordt er een sterk herstel verwacht van het cruisetoerisme. Het Cft verwacht dat dit een positief effect heeft op de batenontwikkeling in het vierde kwartaal en voor het jaar 2022.”
De brief dateert overigens van 13 oktober, maar is net op de website van het Cft geplaatst.