Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet is voornemens om maximaal 19 miljoen euro beschikbaar te stellen aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius om de klif aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren. In de Voorjaarsnota, recent aangeboden aan de Kamer, is dit voornemen opgenomen en dit zal nog bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de voorjaarsnota.

F16BES miljoenen voor klifEerder is het Rijk het openbaar lichaam al financieel te hulp geschoten om de klif onder Fort Oranje te stutten maar de betrokken ministeries besloten om het vanwege de hoge kosten daarbij te laten. Uit nader onderzoek bleek echter dat er maatregelen nodig zijn op een veel groter deel van deze klif aan de havenzijde van Sint Eustatius. In een vonnis van 6 december heeft de rechter in kort geding de overheid van Statia opgedragen om binnen drie maanden maatregelen te nemen ter voorkoming van eventuele schade aan het terrein van Eco Statia, de eigenaar van het terrein waarop Orange Bay Hotel is gebouwd en dat onderaan de klif ligt. De dwangsom is inmiddels opgelopen tot meer dan 60.000 dollar.

Het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de staat en voor het onderhoud van de klif, maar vanwege de omvang van het project, ook in financiële zin, vroeg het begin dit jaar de Rijksoverheid officieel om hulp. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bereid Sint Eustatius hierbij te ondersteunen. Besluitvorming over dergelijke verzoeken vindt altijd plaats in het voorjaar. 

Om ervoor te zorgen dat deze en de eerder genomen maatregelen een langdurig effect hebben, zijn aanvullende maatregelen nodig om het project te verduurzamen. Dan gaat het met name om het verwijderen van loslopend vee en het realiseren van een onderhoudsplan. Dit is nodig om toekomstige problemen te voorkomen. De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft daarom per brief aan het bestuurscollege van Sint Eustatius laten weten over deze maatregelen afspraken te maken, voordat de middelen definitief worden toegekend.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.