Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De eilandsraad eist meer transparantie van het bestuurscollege (BC) van Saba. Een motie die hiertoe oproept is afgelopen woensdag door de raad aangenomen. Het BC wordt hiermee verplicht duidelijkheid te geven over haar besluiten.

F12 BEStransparantieDe motie van Carl Buncamper en Vito Charles van de WIPM-partij herinnerde het BC eraan dat het een informatieplicht heeft aan de eilandsraad. Deze informatie is niet alleen van belang in het kader van de transparantie, maar ook essentieel voor de eilandelijke raad om zijn taken naar behoren uit te voeren en zijn toezichthoudende rol te vervullen.

Deze actieve informatieplicht staat in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de WolBES. Er staat expliciet dat de eilandsraad kan regelen welke besluiten van het BC aan de raad worden verstrekt. ,,Dit is niet iets wat we verzinnen; het staat duidelijk in de wet", aldus Charles. In de motie is besloten dat het BC met ingang van de volgende vergadering de besluiten zal verstrekken in de vorm die de eilandsraad heeft voorgesteld. Voorts zullen de beslissingslijsten wekelijks en uiterlijk om 18.00 uur van de dag voorafgaand aan de eerstvolgende geplande vergadering aan de eilandsraad worden verstrekt en op de website van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) worden gepubliceerd.

De motie werkt met terugwerkende kracht. Uiterlijk 1 oktober 2022 moet een nog openstaande besluitenlijst aan de eilandsraad worden verstrekt. ,,Dit zal een ander niveau van transparantie creëren en het zal duidelijkheid geven over de redenering achter beslissingen. Het is een goede stap voorwaarts", aldus Buncamper, die de motie voorlas. Volgens Charles vraagt de eilandsraad al jaren om de besuitenlijsten van het BC. ,,Door deze nu te publiceren, wordt de informatie openbaar en kunnen wij, het volk, de regering verantwoordelijk houden", aldus Charles.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

No Tags found.