De ‘Grupo di Sosionan Uní’ die 27.000 ‘sosios’ vertegenwoordigt, is bezorgd over het reilen en zeilen van onze coöperatie ACU. Als behulpzame leden willen wij de waarden en het handelen van onze coöperatie hoog houden. Conform de statuten van ACU dient uiterlijk in de maand mei de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden te worden op Curaçao. Voor het bijeenroepen van de ALV dient het bestuur ten minste veertien dagen voor de ALV, met vermelding van de agenda, tijdstip en datum bekend te maken door het plaatsen van een advertentie in de lokale bladen of andere media. Het moet duidelijk zijn, dat ook alleen tijdens officiële vergaderingen leden vragen kunnen stellen en antwoord kunnen krijgen over ‘alles wat ter tafel komt’. Tevens kunnen moties worden voorgelegd en besluiten worden genomen door de leden over de koers van de coöperatie. Onafhankelijk van de vraag of specifieke vergaderstukken beschikbaar zijn, kunnen vooraf andere of aanvullende agendapunten aan de vergadering worden gevoegd. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn openbare stukken, die iedereen kan downloaden.
Grupo di Sosionan Uní, vraagt zich af, hoe anders dan via media contact onderhouden kan worden met 27.000 ‘sosios’. Onze communiqués zijn gericht aan alle sosios. Een coöperatie is een burgercollectief dat zich baseert op het principe van ‘one-man-one-vote’. Alle sosios zijn gelijk. Ze hebben allemaal even veel recht op juiste informatie. Ondanks dat leden vaak niet participeren in de vergaderingen, verliezen zij nooit de rechten. Een lid betaalt iedere maand een vaste bijdrage in het fonds van de coöperatie. Een ander punt: Curaçao bezit ook geen accommodatie, met een capaciteit van 27.000 sosios of meer om een ALV te kunnen bijwonen. Zelfs het stadion bij SDK heeft niet de capaciteit om 27.000 mensen of meer op te kunnen nemen. Nieuwe manieren van vergaderen zouden ingevoerd moeten worden, om bijvoorbeeld virtueel vergaderen mogelijk te maken. Tevens gaan wij ervanuit dat er respect moet zijn voor de uitoefening van de principes van vrije meningsuiting en mensenrechten, zonder enige vorm van intimidatie afkomstig van dwarsliggers.
Als behulpzame leden blijven wij ons inspannen om de participatiegraad voor een ALV te bevorderen onder de leden. ACU kent ook niet het systeem van een ledenraad, waarbij een gekozen groep sosios het totale ledenbestand kan vertegenwoordigen bij vergaderingen. Er gaat een petitie de ronde en met voldoende steun kan er een ALV bijeengeroepen worden (www.acu-alv.com). Hiermee willen wij de bewustwording stimuleren en de participatie onder de leden verhogen.

Sharnon Isenia, Curaçao

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).